SwissLex – dostęp testowy do bazy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z dostępu testowego do bazy SwissLex.

Założenie indywidualnego dostępu daje możliwość korzystania ze zbiorów bazy przez okres miesiąca (w zakresie prawa szwajcarskiego i prawa UE).

SwissLex oferuje pełnotekstowy dostęp do orzecznictwa, książek i czasopism szwajcarskich. Baza oferuje teksty w języku niemieckim i francuskim.

Dostęp testowy nie uprawnia do pobierania całych książek.

Wejście do bazy

Wybrane czasopisma zagraniczne z dostępem online

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z archiwów online wybranych czasopism zagranicznych. W tym celu należy wyszukać w katalogu Integro wskazany tytuł i skorzystać z linku znajdującego się pod opisem bibliograficznym. Zawartość poszczególnych archiwów jest różna (jest to forma dodatkowego bonusu za prenumeratę papierową).

Poniżej zamieszczamy listę dostępnych w ten sposób tytułów:

Archiv des öffentlichen Rechts

Archiv für die Civilistische Praxis

Juristenzeitung

Rabels Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht

Recht der Internationalen Wirtschaft

Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale – tylko wersja online

Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht

Der Staat

Zeitschrift für Parlamentsfrage

WI-FI w Bibliotece Prawniczej

Każdy student Uniwersytetu Śląskiego ma możliwość aktywowania SKUŚ – Studenckiego Konta Uniwersytetu Śląskiego.

Konto to daje możliwość korzystania z uniwersyteckich usług sieciowych, takich jak:

poczta elektroniczna (e-mail),

sieć bezprzewodowa (wi-fi EDUROAM),

wirtualna sieć uczelni (VPN).

SKUŚ posiadają wszyscy studenci Uniwersytetu Śląskiego, zarejestrowani w systemie USOS UŚ. W chwili uruchomienia konto jest nieaktywne, do jego używania wymagana jest aktywacja. Aktywacja konta jest wykonywana przez sieć.

Więcej informacji na temat SKUŚ możesz znaleźć nas stronie:

http://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/konta-studenckie/

Every student of the University of Silesia has the option of activating the SKUŚ – Student Account of the University of Silesia.

This account gives you the opportunity to use university network services, such as:

 • electronic mail (e-mail),
 • wireless network (wi-fi EDUROAM),
 • virtual university network (VPN).

All students of the University of Silesia, registered in the USOS system, have SKUŚ. At the time of activation, the account is inactive, activation is required to use it. Account activation is performed over the network.

More information on SKUŚ you can find on our website:

http://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/konta-studenckie/

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Szanowni Państwo,

przypominamy o możliwości zamawiania książek, których nie posiadamy w zbiorach, przez wypożyczalnię międzybiblioteczną.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza z innych bibliotek krajowych i zagranicznych książki, odbitki artykułów czasopism oraz inne materiały, których nie posiada BUŚ, BG UE ani żadna inna biblioteka na terenie Katowic.

Z wypożyczalni mogą korzystać:

 1. pracownicy oraz emerytowani pracownicy UŚ i UE,
 2. studenci UŚ i UE piszący prace magisterskie oraz w uzasadnionych przypadkach inni studenci posiadający pisemne poparcie opiekuna naukowego,
 3. doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE,
 4. inni doktoranci związani z uczelnią osobą promotora lub mający otwarty przewód doktorski w UŚ i UE (tacy czytelnicy zobowiązani są do założenia konta kaucyjnego w CINiBA).

Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne poszukiwanych materiałów oraz dane osoby zamawiającej (imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu). Zamówienia można składać e-mailowo (bgwm@ciniba.edu.plzapytaj@ciniba.edu.pl) albo osobiście w wypożyczalni lub w informatorium na poziomie 0 (Ciniba).

Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za całość sprowadzonych materiałów, dlatego można z nich korzystać wyłącznie w obrębie CINiBA w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą (nie dotyczy to odbitek kserograficznych). Wniosek o ewentualne przedłużenie terminu zwrotu czytelnik powinien złożyć w wypożyczalni, międzybibliotecznej przed jego upływem.

Kontakt: e-mail bgwm@ciniba.edu.pl, telefon 32 786 5123, 32 786 5124

Logowanie do katalogu INTEGRO za pośrednictwem kont Google i Facebook

Szanowni Czytelnicy,

miło nam poinformować, że uruchomiliśmy dla Państwa możliwość logowania się do katalogu INTEGRO za pomocą konta Google oraz platformy Facebook. Aby skorzystać z tych opcji, należy zalogować się do swojego konta bibliotecznego (e-mailem lub ID czytelnika) i przejść do opcji „konto użytkownika”. W lewym bocznym menu wyświetlą się zakładki: „Konto Google” oraz „Konto Facebook”. Wybierając te opcje, system poprosi o połączenie konta bibliotecznego z kontem Google/Facebook. Po skonfigurowaniu połączenia, przy kolejnym logowaniu, będzie możliwość dostępu do katalogu za pomocą ww. kont już na poziomie panelu logowania.

———————————————————————————————————————————-

Dear Users,

we kindly inform that you can log into the INTEGRO catalog using your Google and Facebook account. To use these options, please log in to your library account (by e-mail oraz reader ID) and pick „Account”. The left side menu will display the tabs: „Google Account” and „Facebook Account”. By selecting these options, the system will ask you to link the library account with your Google/Facebook. After configuring the connection, at the next login, you will be able to log by Google/Facebook already at the login panel.

———————————————————————————————————————————-

Шановні Читачі,

ми раді повідомити вам, що ви можете увійти в каталог INTEGRO, використовуючи свій обліковий запис Google і Facebook. Щоб використовувати ці опції, будь ласка, увійдіть в свій обліковий запис бібліотеки (по електронній пошті або з ідентифікатором читача) і виберіть “обліковий запис”. У лівому бічному меню будуть розташовані вкладки: “обліковий запис Google”і” обліковий запис Facebook”. Вибравши ці параметри, система попросить вас пов’язати обліковий запис бібліотеки з вашим обліковим записом Google / Facebook. Після налаштування підключення, при наступному вході в систему, Ви зможете увійти в систему за допомогою Google / Facebook вже на панелі входу.

logowanie Google Facebook screen z katalogu integro

logowanie Google Facebook screen z katalogu integro

Zapisy i wypożyczenia

Instrukcja rejestracji oraz korzystania z katalogu – Katalog elektroniczny (INTEGRO)-instrukcja [plik PDF]

Zapisy

Zapisujemy się online:

wypełniając i wysyłając Formularz “Rejestracja nowych czytelników” [Registration form for new readers] (przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie wypożyczały w sieci bibliotek UŚ lub przechodzą na kolejny stopień studiów. Pozostali czytelnicy aktywują kartę/legitymację w odpowiedniej bibliotece):

 • w formularzu w polu numer dokumentu wpisujemy numer PESEL;
 • uwaga! nowo założone konto będzie zablokowane do momentu osobistej autoryzacji danych – w ciągu 14 dni od wysłania formularza należy się osobiście zgłosić do biblioteki z odpowiednim dokumentem,
 • pracownicy i studenci UŚ posiadający odpowiednio: pracowniczą kartę elektroniczną lub studencką legitymację elektroniczną aktywują ją w Wypożyczalni jako kartę biblioteczną.

Jaki dokument pełni rolę karty bibliotecznej?

 • w przypadku pracowników UŚ elektroniczna karta Printoscope (UŚ),
 • w przypadku studentów – elektroniczna legitymacja studencka,
 • w przypadku pozostałych czytelników – KARTA GOŚCIA – obowiązek posiadania karty gościa dotyczy wszystkich czytelników, którzy nie posiadają dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów a zamierzają korzystać z czytelni

Wypożyczenia

 • Wszystkie wypożyczenia książek rejestrowane są komputerowo. Biblioteczny system komputerowy zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji o stanie konta, m.in.
  o liczbie książek wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu i należnych opłatach. Do obowiązku czytelnika należy sprawdzenie stanu swojego konta po każdej transakcji. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.

Książki znajdujące się w magazynach zamkniętych Oddziału zamawia się poprzez katalog komputerowy. Czytelnik zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu 7 dni. W przypadku niezgłoszenia się w tym terminie po zamówione materiały konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni.
Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczone dzieła poprzez katalog komputerowy. Samodzielna prolongata jest możliwa w przypadku, gdy:
a. dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
b. konto czytelnika w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym nie jest obciążone nieuregulowanymi karami,
c. książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego w bazie SCOPUS

Z satysfakcją informujemy,

że czasopismo naukowe Wydziału Prawa i Administracji ukazujące się pod redakcją naukową Profesora Maksymiliana Pazdana zostało wpisane na listę czasopism indeksowanych w bazie 𝗦𝗖𝗢𝗣𝗨𝗦.

“𝗣𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘆 𝗣𝗿𝗮𝘄𝗮 𝗣𝗿𝘆𝘄𝗮𝘁𝗻𝗲𝗴𝗼 𝗠𝗶𝗲̨𝗱𝘇𝘆𝗻𝗮𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼” są jedynym w Polsce periodykiem prawniczym poświęconym w całości zagadnieniom prywatnoprawnego obrotu transgranicznego. W czasopiśmie publikowane są prace badawcze z obszaru prawa prywatnego międzynarodowego (kolizyjnego), prawa porównawczego, międzynarodowego postępowania cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego oraz międzynarodowego arbitrażu. Ma ono charakter wysoce wyspecjalizowany. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego kierowane są do ekspertów zainteresowanych obrotem międzynarodowym: nie tylko naukowców, ale także praktyków poszukujących pogłębionych opracowań w tym zakresie. Czasopismo stanowi kontynuację ukazujących się w latach 1977-2000 Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego, które jeszcze w okresie sprzed transformacji społeczno-politycznej w sposób pionierski podejmowały zagadnienia prawne obrotu gospodarczego, z uwzględnieniem perspektywy gospodarek rynkowych. Redakcja pragnie utrzymać ten prekursorski, wyspecjalizowany i międzynarodowy w treściach charakter czasopisma w nowej, rozszerzonej formule, obejmującej także zagadnienia wykraczające poza uregulowania transgranicznej wymiany handlowej.

Logowanie do Integro za pomocą ID

Szanowni Państwo,

przypominamy, że od 31 stycznia 2022 roku do katalogu Integro należy logować się na swoje konto biblioteczne oraz do systemu HAN UŚ przez numer ID czytelnika lub adres e-mail czytelnika.

Numer ID czytelnika jest widoczny w prawym górnym rogu strony katalogu INTEGRO po zalogowaniu się lub w wiadomościach mailowych, które aktualnie są wysyłane z biblioteki po dokonaniu operacji na koncie.

Prawnicze bazy danych

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z ofertą prawniczych baz danych dostępnych w ramach systemu bibliotecznego Uniwersytetu Śląskiego ze strony www.ciniba.edu.pl

Zakładka źródła elektroniczne oferuje dostęp do różnych narzędzi umożliwiających korzystanie z pełnych tekstów dokumentów w ramach:

Testy i nowości – zakładka prezentuje nowe bazy dostępne dla UŚ na zasadach testowych, czasowych

Źródła alfabetyczne – znajdują się tu wykazy dostępnych baz w układzie alfabetycznym wraz z ich krótką charakterystyką

Źródła dziedzinowo – prezentują dostępne bazy w rozbiciu na poszczególne dziedziny i ich rodzaje

Czasopisma elektroniczne – odsyłają do przeglądarek i konkretnych tytułów dostępnych on-line, szczególnie polecamy przeglądarkę Lista A-Z indeksującą czasopisma oferowane w większości narzędzi, baz i konsorcjów

Książki elektroniczne – pozwalają na zapoznanie się z narzędziami umożliwiającymi pracę z książkami pełnotekstowymi dostępnymi online

Biblioteki cyfrowe (m. in. ):

Dydaktyczna Biblioteka Cyfrowa UŚ

udostępnia materiały niezbędne do zajęć prowadzonych w trybie zdalnym. W bibliotece tej umieszczone zostały pełne teksty (książki, artykuły, rozdziały) tych publikacji, które nie są dostępne w wersji elektronicznej. Z materiałów mogą skorzystać pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego. Warunkiem jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego w systemie informacyjno-bibliotecznym UŚ (Integro).

Autoryzacja następuje poprzez system HAN. Należy podać login (numer konta – ID lub e-mail przypisany do konta) oraz hasło używane w katalogu Integro.

Biblioteka Cyfrowa i Repozytorium Prac Doktorskich UŚ

udostępnia wybrane publikacje ze zbiorów bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. Biblioteka Cyfrowa stanowi również repozytorium prac doktorskich Uniwersytetu Śląskiego. Na bieżąco wprowadzane do Biblioteki są przekazane do Ciniby rozprawy doktorskie, których obrona miała miejsce na UŚ od 2015 roku. Z dostępu do publikacji korzystać można wyłącznie z komputerów sieci bibliotek UŚ. Otwarcie wybranej publikacji wymaga wpisania w polu: „użytkownik” słowa „user” (hasło nie jest wymagane).

W ramach zakładki PRAWO można korzystać z następujących baz prawniczych oferujących m.in. pełne teksty dokumentów:

Lex

Legalis

Legal Source

Beck-Online

Darts-ip

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Eur-Lex Westlaw International

HeinOnline – The Law Journal Library

Oxford Journal Law

Internetowy System Aktów Prawnych

INFORLEX

Polska Bibliografia Prawnicza

Dziennik Gazeta Prawna

ArsLege

Aby korzystać z baz poza siecią komputerów UŚ należy logować się poprzez narzędzie HAN UŚ

(używając loginu i hasła służących do logowania się do katalogu biblioteki)