Nowe publikacje naszych Pracowników

Paulina Gwoździewicz-Matan

Umowy w działalności muzeów. Zagadnienia publicznoprawne.

Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022.
ISBN 978-83-8206-520-6

„Umów w działalności muzeów nie można analizować bez uwzględnienia szerszego kontekstu, jakim jest regulacja publicznoprawna. Nie chodzi tu jedynie o wpływ przepisów prawa publicznego na samą treść umowy, czyli na możliwość kształtowania praw i obowiązków stron. Działanie „ius publicum” objawia się także w obowiązku wypełniania przez muzea wymogów wynikających z przepisów prawa publicznego. Obserwacja praktyki wskazuje, że zawieranie umów przez muzea rodzi nie tylko problemy w zakresie właściwego kształtu umowy zabezpieczającej interes muzeum, ale również w wypełnianiu „towarzyszących” jej obowiązków o charakterze publicznoprawnym. Do publikacji dołączono również wzory umów, opracowane na podstawie wniosków płynących z analizy obowiązujących regulacji, zaprezentowanych w książce Iwony Gredki-Ligarskiej, Pauliny Gwoździewicz-Matan, Wojciecha W. Kowalskiego „Umowy w działalności muzeów. Prawo cywilne. Prawo autorskie”. W ocenie Autorki proponowane wzory mogą mieć istotne znaczenie dla praktyki, gdyż to muzeum jako podmiot profesjonalny powinno zaproponować umowę poprawnie skonstruowaną, w pełni zabezpieczającą interesy instytucji”.

[opis ze strony wydawnictwa]
Fragment i spis treści.

Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego [II]. Red. Dorota Łobos-Kotowska, Paweł Gała. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2022, 244 s. ISBN 978-83-226-4118-7, doi:10.31261/PN.4081

Publikacja zatytułowana “Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego II” stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas drugiej ogólnopolskiej konferencji o tym samym tytule, która odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Artykuły odnoszą się zarówno do klasycznego prawa rolnego, które reguluje zasady korzystania z gruntu rolnego, jak i współczesnej problematyki związanej z ochroną środowiska na obszarach wiejskich, wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich, a także ochroną konsumenta żywności. Zostały one podzielone na dwa bloki tematyczne obejmujące prawo rolne i żywnościowe. Publikacja skierowana jest do praktyków, studentów oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Książka jest już dostępna w Bibliotece Prawniczej

Dostęp pełnotekstowy w Ibuk Libra ze strony Integro:

Szanowni Państwo,

Debiutujemy z nowym “kafelkiem” informacyjnym, w którym będziemy cyklicznie informować Państwa o nowych publikacjach Pracowników naszego Wydziału.

Jako pierwszą polecamy najnowszą książkę prof. Katarzyny Grzybczyk – Słynne alkohole a prawo własności intelektualnej.

Słynne alkohole a prawo własności intelektualnej. Katarzyna Grzybczyk.

Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, 309 s. ISBN 978-83-8286-956-9

Publikacja pokazuje aspekty własności intelektualnej związane z produkcją najbardziej znanych alkoholi na świecie. Każdy z rozdziałów przedstawia historię wytwarzania, a także naruszeń praw producentów i ochrony m.in. szampana, whisky, sake, rumu i tequili. Regulacje prawne kojarzone z alkoholem najczęściej dotyczą podatków i ceł, tymczasem to właśnie ochrona płynąca z regulacji prawa własności intelektualnej ma dużo większe znaczenie tak dla producentów, jak i konsumentów. Opracowanie udowadnia, że brak odpowiednich norm prawnych odbija się negatywnie na producentach, którzy nierzadko przez dziesięciolecia ulepszali swoje produkty. Autorka pokazuje ponadto, że w regulacjach prawnych dotyczących poszczególnych alkoholi widoczny jest także stosunek nie tylko producentów, ale wręcz całych narodów do swoich alkoholi. Z jednej strony można bowiem traktować je jako coś szczególnego, towary o wyjątkowym znaczeniu, przeznaczeniu i smaku, z drugiej zaś można widzieć w nich tylko szybki środek znieczulenia. Alkohol może być traktowany jako inwestycja, lecz może być również częścią historii narodu.

Wywiad z Autorką na kanale YouTube zrealizowany w Bibliotece Prawniczej:

Biblioteczka doktoranta. Metodologia – styl – problemy

Szanowni Państwo,

polecamy Państwa uwadze książkową wystawę tematyczną poświęconą metodologii pracy naukowej, przygotowaną przez dr. hab. Mariusza Frasa, prof. UŚ i bibliotekę.

Wskazane pozycje stanowią podstawowy warsztat pracy naukowca-badacza. Wystawa będzie systematycznie rozwijana i uzupełniana o nowe pozycje. Pomysłodawcy zapraszają wszystkich do współpracy i zgłaszania kolejnych ważnych pozycji naukowych, również tych do zakupu.

Wystawa adresowana jest nie tylko do młodych badaczy, ale także do wszystkich piszących prace naukowe i teksty specjalistyczne. Zachęcamy wszystkich czytelników do odwiedzenia biblioteki, gdzie w gablocie obok wypożyczalni umieściliśmy wybrane z poniższych publikacji w tradycyjnej formie.

Authoring a PhD: how to plan, draft, write, and finish a doctoral thesis or dissertation

Patrick Dunleavy

Houndmills : Palgrave MacMillan, 2003

ISBN 1-4039-0584-3

Książka jest wynikiem wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej autora. Stanowi przejrzysty wykład zagadnień.
Krok po kroku wprowadza studenta studiów doktoranckich w problematykę pisania pracy naukowej, począwszy od formułowania pytań badawczych po ukończenie pracy i przedłożenie jej do oceny naukowej.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/191800747896/dunleavy-patrick/authoring-a-phd?bibFilter=19

Książka dostępna jest również w Bibliotece Cyfrowej UŚ

Howard Saul Becker

Writing for Social Scientists: how to start and finish your thesis, book, or article

Chicago ; London: The University of Chicago Press, 2020

ISBN 978-0-2260-41-322

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192805649786/becker-howard-saul/writing-for-social-scientists?bibFilter=19

Wydany po raz pierwszy dwadzieścia lat temu poradnik znanego socjologa Howarda S. Beckera odniósł wielki sukces komercyjny i stał się ratunkiem dla wielu osób, którym zależało na sprawnym pisaniu tekstów naukowych z różnych dziedzin.

Spis treści

Metodologia pracy naukowej

Jarosław Zieliński

Warszawa : Wydawnictwo Aspra-Jr, 2012

ISBN 978-7545-364-5

Przed przystąpieniem do pisania pracy naukowej – pracy magisterskiej, doktorskiej, artykułu naukowego czy też książki naukowej – konieczne jest zrozumienie sensu całokształtu i składników szeroko pojętej metody naukowej, uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, nawyków do pracy badawczej i pisarskiej. Książka omawia najważniejsze etapy tej drogi, poszerzone o rozważania wielu uczonych o twórczości, publikacjach naukowych i samych naukowcach.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192303618171/zielinski-jaroslaw/metodologia-pracy-naukowej?bibFilter=19

Spis treści

Zasady pisania tekstów naukowych

Prace doktorskie i artykuły

Beata Stępień

Warszawa : PWN, 2016

ISBN 978-83-01-18513-8

W publikacji omówiono podstawowe zasady pisania opracowań naukowych, najważniejsze cechy tekstów oraz reguły zapewniające zastosowanie poprawnej, atrakcyjnej dla Czytelnika formy tekstu. W klarowny sposób zostały omówione także kwestie metodologiczne. Książka zawiera wiele praktycznych wskazówek dla autorów rozpraw doktorskich
i artykułów naukowych, w tym przykłady ilustrujące typowe błędy warsztatowe – metodologiczne i formalne – popełniane przez autorów tekstów naukowych. Autorka inspiruje do dalszych poszukiwań rozwiązań rozwijających kompetencje badawcze lub usprawniających warsztat naukowy.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192705308188/stepien-beata/zasady-pisania-tekstow-naukowych?bibFilter=19

Spis treści

Spór o rozumienie

Bartosz Brożek, Michał Heller, Jerzy Stelmach

Kraków : Copernicus Center Press, 2019

ISBN 978-83-7886-455-4

W „Sporze o rozumienie” Czytelnik znajdzie próbę spojrzenia na rozumienie z trzech różnych perspektyw: filozofii inspirowanej matematyką i fizyką, filozofii uprawianej w kontekście nauk kognitywnych oraz filozofii zakorzenionej w tradycji fenomenologicznej i hermeneutycznej. Autorzy są przekonani, że „zrozumieć rozumienie“, albo przynajmniej przybliżyć się do tego celu, można tylko wtedy, gdy uwzględni się różne punkty widzenia. Zapraszają Czytelnika do dialogu wokół jednej z najbardziej doniosłych zagadek filozoficznych. 

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/193006800720/brozek-bartosz/spor-o-rozumienie?bibFilter=19

Spis treści

Piękny styl

Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku

Steven Pinker

Sopot : Smak Słowa, 2016

ISBN 978-83-64846-25-0

W swojej zajmującej i pouczającej książce Steven Pinker, wybitny kognitywista i lingwista oraz znakomity pisarz, przedstawia nowy pomysł na podręcznik dobrego pisania w XXI wieku. Zamiast narzekać na upadek języka, ubolewać nad tym, co go irytuje, albo powtarzać dogmatyczne nakazy i zakazy autorów poradników sprzed stulecia, Pinker wykorzystuje naukową wiedzę na temat języka i umysłu, aby pomóc czytelnikowi w trudnej sztuce tworzenia przejrzystych spójnych, dobrze napisanych tekstów.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192605158124/pinker-steven/piekny-styl?bibFilter=19

Metodyka pisania prac doktorskich

Tadeusz Mendel

Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contact, 2010

ISBN 978-83-60251-45-4

Celem tego opracowania jest przybliżenie i wyjaśnienie wszystkich problemów związanych z pisaniem rozprawy doktorskiej od strony metodycznej. Chodzi zarówno o zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, o stronę merytoryczną dysertacji doktorskiej i stronę formalną, o tok postępowania w czasie studiów doktoranckich, w czasie publicznej obrony itp. W opracowaniu skorzystano z literatury, która, zdaniem autora, powinna być przez młodego adepta nauki bardziej szczegółowo penetrowana. Na podstawie własnych doświadczeń autora, a przede wszystkim na podstawie wskazanej bibliografii starano się w sposób możliwie krótki, zwięzły, w miarę jasny, czasem nawet uproszczony zaprezentować główne kwestie, które każdy doktorant powinien wiedzieć.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192403901089/mendel-tadeusz/metodyka-pisania-prac-doktorskich?bibFilter=19

Spis treści

Metody prawnicze

Logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka

Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek

Kraków : Wolters Kluwer, 2006

ISBN 83-7444-351-0

Książka stanowi prezentację i krytykę czterech metod, którymi posługuje się praktyka prawnicza, dogmatyka oraz
teoria i filozofia prawa: logiki, analizy, teorii argumentacji oraz hermeneutyki. Obok przedstawienia podstawowych
idei związanych z wymienionymi metodami, cztery eseje zawarte w książce stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o założenia stojące za tymi metodami, granice ich stosowania oraz o ich użyteczność dla praktyki i teorii prawa.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/191800807410/stelmach-jerzy/metody-prawnicze?bibFilter=19

Spis treści

Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej

Prace doktorskie. Prace habilitacyjne

Jerzy Apanowicz

Warszawa : Difin, 2005

ISBN 83-7251-533-6

Książka jest przykładem niewielu prac naukowych, które w kompleksowy sposób wyjaśniają zasady pisania prac doktorskich i habilitacyjnych.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/191800807209/apanowicz-jerzy/metodologiczne-uwarunkowania-pracy-naukowej?bibFilter=19

Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników

Teoria i praktyka

Red. nauk. Hubert Izdebski, Aneta Łazarska

Warszawa : Wolters Kluwer, 2022

ISBN 978-83-8286-276-8

Publikacja zawiera przydatne wskazówki praktyczne i podstawy wiedzy teoretycznej niezbędnej do napisania doktoratu z nauk prawnych. Autorzy w sposób jasny i przejrzysty definiują, czym jest dysertacja doktorska, oraz dokonują analizy pracy badawczej nad nią. Przytaczają również metodologiczne, etyczne i prawne podstawy pracy, której wynikiem jest rozprawa doktorska. Książka jest przeznaczona dla prawników, którzy poszukują wartościowej wiedzy na temat formalnych i merytorycznych wymagań, jakie powinna spełniać dysertacja doktorska.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/193308234293/ksiazka/metodologia-dysertacji-doktorskiej-dla-prawnikow?bibFilter=19

Spis treści

Legal reasoning, writing, and other lawyering skills

Robin Wellford Slocum

New Providence ; San Francisco : LexisNexis, 2011

ISBN 978-1-4224-8156-1

Książka Robina Slocuma to podręcznik dla tych, którzy chcieliby nauczyć się „myśleć jak prawnik”. Starannie wybrany materiał tego kompendium ilustruje proces myślenia, pisania i pracy z klientem kancelarii prawniczej. Książka zawiera szereg praktycznych wskazówek współczesnej praktyki prawnej.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192403912348/slocum-robin-wellford/legal-reasoning-writing-and-other-lawyering-skills?bibFilter=19

Spis treści

Elementy metodyki rozprawy doktorskiej.

Red. nauk. Kazimierz Kuciński

Warszawa : Difin, 2015

ISBN 978-83-7930-618-3

Znajomość metodyki jest szczególnie ważna, gdy zmierza się do przygotowania dzieła podlegającego formalnej ocenie według ściśle ustalonych kryteriów i mającego świadczyć o określonych kompetencjach naukowych jego autora, jak to ma miejsce w przypadku rozpraw doktorskich traktowanych jako narzędzie intelektualnej formacji doktora nauk. Metodyka pisania rozpraw doktorskich ma wiele różnych wątków, z których najważniejsze przedstawia ta książka.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192604613231/ksiazka/elementy-metodyki-rozprawy-doktorskiej?bibFilter=19

Spis treści

Handbook on Legal Methodology

From Objective to Method

Lina Kestemont

Cambridge : Intersentia, 2018

ISBN 978-1-78068-673-8

Brak wyraźnej tradycji metodologicznej prawa w ciągu ostatniej dekady stał się problematyczny, także ze względu na rosnącą współpracę interdyscyplinarną na uniwersytetach. Książka jest swoistym podręcznikiem prawniczego „savoir-faire’u”. W sposób jasny i uporządkowany omawia najistotniejsze metody badawcze wykorzystywane przez prawników w ich pracy zawodowej i naukowej.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192906211974/kestemont-lina/handbook-on-legal-methodology?bibFilter=19

Spis treści

How Leading Lawyers Think

Expert Insights into Judgment and Advocacy

Randall Kiser

Berlin : Springer-Verlag, 2011

ISBN 978-3-642-20483-8

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192303481648/kiser-randall/how-leading-lawyers-think?bibFilter=19

Spis treści:

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.springer-2b8e34b3-b3cb-33a5-8af4-d1debaa95cf5/tab/bContent

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-20484-5

Siedemdziesięciu ośmiu czołowych prawników z Kalifornii i Nowego Jorku opisuje, w jaki sposób oceniają, negocjują
i rozwiązują sprawy sądowe. Adwokaci ci omawiają kluczowe czynniki w ocenie sprawy sądowej i dzielą się skutecznymi strategiami w orzekaniu przedprocesowym, negocjacjach i mediacji. Książka ta, łącząc prawo i psychologię pokazuje, jak wykwalifikowani adwokaci prowadzą sprawy, rozumieją perspektywy przysięgłych, analizują argumenty oraz osiągają wyjątkowe wyniki dla klientów.

Idea and Methods of Legal Research

P. Ishwara Bhat

Online ISBN: 9780199098316

ISBN: 9780199493098

New Delhi : Oxford University Press, 2020

Książka omawia znaczenie, ewolucję i zakres badań prawnych oraz zagadnienia etyki prawnej. Podkreśla analityczne, historyczne, filozoficzne, porównawcze, jakościowe i ilościowe metody badań prawnych. Stanowi kompendium wiedzy dla metodologów prawa.

Dostęp do spisu treści i wybranych rozdziałów

Juristische Methodenlehre

Ernst A. Kramer

Bern : Stämpfli Verlag AG, 2010

ISBN 978-3-7272-8732-9

Książka jest starannie opracowanym przeglądem głównych problemów metodologii prawa sądowego. Napisana została z perspektywy prawa szwajcarskiego, ale uwzględnia również orzecznictwo niemieckie i austriackie.
Jest metodologicznym „Know-how” dla prawników.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192203122382/kramer-ernst-a/juristische-methodenlehre?bibFilter=19

Spis treści

Kodeks argumentacyjny dla prawników

Jerzy Stelmach

Kraków: Zakamycze, 2003

ISBN 83-7333-019-4

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/191800791208/stelmach-jerzy/kodeks-argumentacyjny-dla-prawnikow?bibFilter=19

Prace poświęcone problematyce dyskursu prawniczego miały z reguły charakter teoretyczny lub metateoretyczny.
W konsekwencji nie wywarły poważniejszego wpływu na praktykę prawniczą. Ponieważ dużym zainteresowaniem cieszyły się zawsze prace, które proponowały konkretne metody i zasady postępowania, dające się po prostu wykorzystać w dyskursie argumentacyjnym, obecna formuła kodeksu, katalogu zasad i reguł, wydaje się więc w naturalny sposób odpowiadać interpretacyjnym potrzebom. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w literaturze prawniczej nie podjęto nigdy próby napisania kodeksu argumentacyjnego – wszystko zawsze rozpoczynało się
i kończyło na poziomie teoretycznych sporów.

Dostęp do książki w Bibliotece Cyfrowej UŚ

[opisy przygotowane m.in. w oparciu materiałów wydawców]

Wypożyczanie e-booków

Szanowni Państwo,

niektóre pozycje biblioteka posiada w dwóch wersjach – książki i e-booka. Są one jednak powiązane ze sobą licencją w ten sposób, że gdy wypożyczona jest wersja drukowana system nie pozwala wypożyczyć wersji on-line, i odwrotnie – jeśli wypożyczona zostanie wersja on-line nie można będzie zamówić i wypożyczyć wersji papierowej (pomimo, że będzie ona widoczna w katalogu jako dostępna).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

https://www.ciniba.edu.pl/wiadomosci/988329-wypozyczalnia-e-bookow

WI-FI w Bibliotece Prawniczej

Każdy student Uniwersytetu Śląskiego ma możliwość aktywowania SKUŚ – Studenckiego Konta Uniwersytetu Śląskiego.

Konto to daje możliwość korzystania z uniwersyteckich usług sieciowych, takich jak:

poczta elektroniczna (e-mail),

sieć bezprzewodowa (wi-fi EDUROAM),

wirtualna sieć uczelni (VPN).

SKUŚ posiadają wszyscy studenci Uniwersytetu Śląskiego, zarejestrowani w systemie USOS UŚ. W chwili uruchomienia konto jest nieaktywne, do jego używania wymagana jest aktywacja. Aktywacja konta jest wykonywana przez sieć.

Więcej informacji na temat SKUŚ możesz znaleźć nas stronie:

http://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/konta-studenckie/

Every student of the University of Silesia has the option of activating the SKUŚ – Student Account of the University of Silesia.

This account gives you the opportunity to use university network services, such as:

 • electronic mail (e-mail),
 • wireless network (wi-fi EDUROAM),
 • virtual university network (VPN).

All students of the University of Silesia, registered in the USOS system, have SKUŚ. At the time of activation, the account is inactive, activation is required to use it. Account activation is performed over the network.

More information on SKUŚ you can find on our website:

http://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/konta-studenckie/

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Szanowni Państwo,

przypominamy o możliwości zamawiania książek, których nie posiadamy w zbiorach, przez wypożyczalnię międzybiblioteczną.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza z innych bibliotek krajowych i zagranicznych książki, odbitki artykułów czasopism oraz inne materiały, których nie posiada BUŚ, BG UE ani żadna inna biblioteka na terenie Katowic.

Z wypożyczalni mogą korzystać:

 1. pracownicy oraz emerytowani pracownicy UŚ i UE,
 2. studenci UŚ i UE piszący prace magisterskie oraz w uzasadnionych przypadkach inni studenci posiadający pisemne poparcie opiekuna naukowego,
 3. doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE,
 4. inni doktoranci związani z uczelnią osobą promotora lub mający otwarty przewód doktorski w UŚ i UE (tacy czytelnicy zobowiązani są do założenia konta kaucyjnego w CINiBA).

Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne poszukiwanych materiałów oraz dane osoby zamawiającej (imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu). Zamówienia można składać e-mailowo (bgwm@ciniba.edu.plzapytaj@ciniba.edu.pl) albo osobiście w wypożyczalni lub w informatorium na poziomie 0 (Ciniba).

Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za całość sprowadzonych materiałów, dlatego można z nich korzystać wyłącznie w obrębie CINiBA w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą (nie dotyczy to odbitek kserograficznych). Wniosek o ewentualne przedłużenie terminu zwrotu czytelnik powinien złożyć w wypożyczalni, międzybibliotecznej przed jego upływem.

Kontakt: e-mail bgwm@ciniba.edu.pl, telefon 32 786 5123, 32 786 5124

Logowanie do katalogu INTEGRO za pośrednictwem kont Google i Facebook

Szanowni Czytelnicy,

miło nam poinformować, że uruchomiliśmy dla Państwa możliwość logowania się do katalogu INTEGRO za pomocą konta Google oraz platformy Facebook. Aby skorzystać z tych opcji, należy zalogować się do swojego konta bibliotecznego (e-mailem lub ID czytelnika) i przejść do opcji „konto użytkownika”. W lewym bocznym menu wyświetlą się zakładki: „Konto Google” oraz „Konto Facebook”. Wybierając te opcje, system poprosi o połączenie konta bibliotecznego z kontem Google/Facebook. Po skonfigurowaniu połączenia, przy kolejnym logowaniu, będzie możliwość dostępu do katalogu za pomocą ww. kont już na poziomie panelu logowania.

———————————————————————————————————————————-

Dear Users,

we kindly inform that you can log into the INTEGRO catalog using your Google and Facebook account. To use these options, please log in to your library account (by e-mail oraz reader ID) and pick „Account”. The left side menu will display the tabs: „Google Account” and „Facebook Account”. By selecting these options, the system will ask you to link the library account with your Google/Facebook. After configuring the connection, at the next login, you will be able to log by Google/Facebook already at the login panel.

———————————————————————————————————————————-

Шановні Читачі,

ми раді повідомити вам, що ви можете увійти в каталог INTEGRO, використовуючи свій обліковий запис Google і Facebook. Щоб використовувати ці опції, будь ласка, увійдіть в свій обліковий запис бібліотеки (по електронній пошті або з ідентифікатором читача) і виберіть “обліковий запис”. У лівому бічному меню будуть розташовані вкладки: “обліковий запис Google”і” обліковий запис Facebook”. Вибравши ці параметри, система попросить вас пов’язати обліковий запис бібліотеки з вашим обліковим записом Google / Facebook. Після налаштування підключення, при наступному вході в систему, Ви зможете увійти в систему за допомогою Google / Facebook вже на панелі входу.

logowanie Google Facebook screen z katalogu integro

logowanie Google Facebook screen z katalogu integro

Zapisy i wypożyczenia

Instrukcja rejestracji oraz korzystania z katalogu – Katalog elektroniczny (INTEGRO)-instrukcja [plik PDF]

Zapisy

Zapisujemy się online:

wypełniając i wysyłając Formularz “Rejestracja nowych czytelników” [Registration form for new readers] (przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie wypożyczały w sieci bibliotek UŚ lub przechodzą na kolejny stopień studiów. Pozostali czytelnicy aktywują kartę/legitymację w odpowiedniej bibliotece):

 • w formularzu w polu numer dokumentu wpisujemy numer PESEL;
 • uwaga! nowo założone konto będzie zablokowane do momentu osobistej autoryzacji danych – w ciągu 14 dni od wysłania formularza należy się osobiście zgłosić do biblioteki z odpowiednim dokumentem,
 • pracownicy i studenci UŚ posiadający odpowiednio: pracowniczą kartę elektroniczną lub studencką legitymację elektroniczną aktywują ją w Wypożyczalni jako kartę biblioteczną.

Jaki dokument pełni rolę karty bibliotecznej?

 • w przypadku pracowników UŚ elektroniczna karta Printoscope (UŚ),
 • w przypadku studentów – elektroniczna legitymacja studencka,
 • w przypadku pozostałych czytelników – KARTA GOŚCIA – obowiązek posiadania karty gościa dotyczy wszystkich czytelników, którzy nie posiadają dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów a zamierzają korzystać z czytelni

Wypożyczenia

 • Wszystkie wypożyczenia książek rejestrowane są komputerowo. Biblioteczny system komputerowy zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji o stanie konta, m.in.
  o liczbie książek wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu i należnych opłatach. Do obowiązku czytelnika należy sprawdzenie stanu swojego konta po każdej transakcji. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.

Książki znajdujące się w magazynach zamkniętych Oddziału zamawia się poprzez katalog komputerowy. Czytelnik zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu 7 dni. W przypadku niezgłoszenia się w tym terminie po zamówione materiały konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni.
Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczone dzieła poprzez katalog komputerowy. Samodzielna prolongata jest możliwa w przypadku, gdy:
a. dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
b. konto czytelnika w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym nie jest obciążone nieuregulowanymi karami,
c. książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego w bazie SCOPUS

Z satysfakcją informujemy,

że czasopismo naukowe Wydziału Prawa i Administracji ukazujące się pod redakcją naukową Profesora Maksymiliana Pazdana zostało wpisane na listę czasopism indeksowanych w bazie 𝗦𝗖𝗢𝗣𝗨𝗦.

“𝗣𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘆 𝗣𝗿𝗮𝘄𝗮 𝗣𝗿𝘆𝘄𝗮𝘁𝗻𝗲𝗴𝗼 𝗠𝗶𝗲̨𝗱𝘇𝘆𝗻𝗮𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼” są jedynym w Polsce periodykiem prawniczym poświęconym w całości zagadnieniom prywatnoprawnego obrotu transgranicznego. W czasopiśmie publikowane są prace badawcze z obszaru prawa prywatnego międzynarodowego (kolizyjnego), prawa porównawczego, międzynarodowego postępowania cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego oraz międzynarodowego arbitrażu. Ma ono charakter wysoce wyspecjalizowany. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego kierowane są do ekspertów zainteresowanych obrotem międzynarodowym: nie tylko naukowców, ale także praktyków poszukujących pogłębionych opracowań w tym zakresie. Czasopismo stanowi kontynuację ukazujących się w latach 1977-2000 Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego, które jeszcze w okresie sprzed transformacji społeczno-politycznej w sposób pionierski podejmowały zagadnienia prawne obrotu gospodarczego, z uwzględnieniem perspektywy gospodarek rynkowych. Redakcja pragnie utrzymać ten prekursorski, wyspecjalizowany i międzynarodowy w treściach charakter czasopisma w nowej, rozszerzonej formule, obejmującej także zagadnienia wykraczające poza uregulowania transgranicznej wymiany handlowej.