Nowe książki naszych Pracowników

Szanowni Państwo,

w tym miejscu cyklicznie pojawiać się będą informacje o nowych publikacjach Pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ. 

Zachęcamy do obserwacji tego wpisu!


 

Grzybczyk Katarzyna, Azjatycki soft power a prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2024.

 

Soft power jest jednym z narzędzi wykorzystywanych do osiągnięcia wiodącej pozycji przez państwa azjatyckie. Jest to międzynarodowa wymiana kulturalna, współpraca i dyplomacja kulturalna, pomoc gospodarcza i technologiczna, wszystko to co buduje pozytywny wizerunek kraju i zainteresowanie obcokrajowców.
Soft power polega na zdolności przyciągania i przekonywania do swoich racji, podczas gdy twarda siła opiera się na zdolności do wywierania nacisku. Wyrasta ona zatem z potęgi militarnej lub gospodarczej kraju, podczas gdy miękka siła wynika z atrakcyjności kultury, ideałów politycznych i polityki danego kraju.

Bogato ilustrowana książka skupia się co do zasady na własności intelektualnej, która stała się narzędziem soft power i którą państwa azjatyckie wykorzystują w sposób mistrzowski, podbijając świat.

W publikacji w niezwykle interesujący sposób przedstawiono przykłady soft power:

 • k-­pop i k-­drama
 • hongkońskie filmy akcji
 • japońską mangę, anime i cosplay
 • tajwańskie półprzewodniki.

Książka jest przeznaczona nie tylko dla osób zainteresowanych własnością intelektualną, lecz także dla tych zafascynowanych Azją. Zaciekawi również czytelników zajmujących się stosunkami międzynarodowymi w aspekcie kulturowym, a także studentów prawa, stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa i dziennikarstwa.

 

 


 

Stosowanie prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Matana, red. nauk. Grzegorz Łaszczyca, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2024.

 

Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Matana, pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w stanie spoczynku, przygotowana z okazji 70-tych urodzin Profesora, jest zbiorem kilkudziesięciu tekstów poświęconych problematyce bardzo bliskiej Jubilatowi, tj. stosowania prawa administracyjnego. Podjęte w niej zagadnienia odnoszą się tak do teoretycznych problemów stosowania tej części porządku prawnego, jak i zagadnień szczegółowych. Obejmują swoim zakresem tak sferę prawa administracyjnego ustrojowego, jak i materialnego i procesowego.

Autorami publikacji są przedstawiciele wielu ośrodków naukowych z całej Polski. Redakcję naukową publikacji objął prof. Grzegorz Łaszczyca, wieloletni współpracownik Jubilata.

Profesor Andrzej Matan jest zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest autorem i redaktorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego i komentarzy do ustaw. Pracę naukową łączył z praktyką stosowania prawa administracyjnego. Sprawował m.in. funkcję Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, a następnie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

 

 


 

Ochrona informacji niejawnych. Komentarz, red. nauk. Agnieszka Ziółkowska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2024.

 

Komentarz stanowi kompleksowe i praktyczne omówienie zagadnień dotyczących m.in.:

 • klasyfikowania i przetwarzania informacji niejawnych,
 • organizacji ochrony informacji niejawnych,
 • bezpieczeństwa osobowego,
 • kancelarii tajnych i środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • bezpieczeństwa przemysłowego.

Autorzy publikacji wskazali na wątpliwości i trudności, które mogą pojawić się w związku ze stosowaniem przepisów komentowanej ustawy. W przystępny sposób je wyjaśnili oraz sformułowali szereg postulatów de lege ferenda, które wymagają dostrzeżenia przez ustawodawcę.

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków – adwokatów i radców prawnych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także specjalistów zajmujących się kwestią bezpieczeństwa i obronności państwa.

„Od strony merytorycznej komentarz analizuje problematykę ochrony informacji niejawnej w sposób praktyczny przy pełnym poszanowaniu warsztatu naukowego. Na uwagę zasługuje dobór autorów publikacji. (…) Jest to pierwszy komentarz na rynku napisany w większości przez prawników administratywistów, co wyraźnie wpływa na jego wysoką ocenę.”
Dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW

 

Wypożycz książkę


 

Mikołajczyk Barbara, Social Inclusion for Older Persons and Human Rights Law. The Potential for Universal and European Instruments, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2023.

 

The monograph has been prepared in the framework of Project no 2018/31/B/HS5/00435 (OPUS 16) – “Social and digital inclusion of older people as a special task for NGOs. A perspective of international human rights law” – financed by the National Science Centre, Poland.

 

Zobacz treść


 

Drapalska-Grochowicz Marlena, Rekonstrukcja kategorii bliskości w polskim systemie prawnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2023.

 

Jak pisał Martin Heidegger, „w jestestwie tkwi istotowa skłonność ku bliskości”. Wyjaśnienie, co oznacza owa skłonność, nie należy jednak do łatwych zadań. Rekonstrukcja kategorii bliskości w polskim systemie prawnym stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie bliskości w prawie z wykorzystaniem psychologicznego oglądu tego zjawiska. Choć intuicyjnie mogłoby się wydawać, że prawo i bliskość mają niewiele wspólnego, niniejsza monografia ukazuje złożone relacje, jakie między nimi zachodzą. Na nieoczywisty charakter owych relacji wpływa fakt, że na gruncie prawa przyjmuje się różne rozumienia bliskości. W zależności od tego zaś prawo może być istotnym instrumentem wspierania albo obniżania poziomu realizacji potrzeb w bliskich relacjach.

 

Wypożycz książkę


 

Zagrodnik Jarosław, Zgryzek Kazimierz, Principles of Polish Criminal Procedure, Bloomsbury Publishing, 2023.

 

Little is available in English on the procedural aspects of the Polish criminal justice system and the tenets of its criminal process. This authoritative new work addresses this gap.

It sets out an analysis of the founding principles, its main phases and of those systemic and structural components which inform it. Taking an applied, practical approach, it surveys the process from beginning to end. Pre-trial, trial, post-trial, questions of evidence and remedies are all clearly addressed. The authors, two acknowledged experts in the field, also explore the role of more general rule of law/standards of law questions that are currently impacting on the law and its interpretation. Comparative criminal lawyers will welcome this important new work.

 

Wypożycz książkę


 

Habdas Magdalena, Compensating Landowners in the Vicinity of Airports. A Comparative Study of the Neighbour Conflict, Routledge, London 2023.

 

The purpose of this book is to consider the neighbour conflict arising between airports and neighbouring owners of land, particularly with residential uses, as well as to assess the existing solutions applied to manage or resolve that conflict. The book explains why the neighbour conflict between the airport and landowners is of a particular kind and what legal instruments are applied to address it in an attempt to balance the interests of opposing parties. Readers will develop an understanding of how the law operates when damage is caused by a legal act of the government and what the limits of compensable loss are. In addition, the reader will discover the economic foundations of possible solutions and why not all market losses are legally compensable.

Key features of this book include:

 • a consideration of key legal concepts such as neighbour law, nuisance, protection of property, land use restrictions, liability, and compensation to inform a unique analysis of neighbour law in the context of conflict between airports and neighbouring landowners;
 • practical guidance on an airport’s legal liability towards neighbouring landowners;
 • a comparative analysis of airport’s liability, compensation claims, their scope and economic effects;
 • a comparative overview of planning and environmental solutions applied in a variety of jurisdictions;
 • a discussion of valuation methods and challenges when loss of property value is the measure of compensation.

The Author’s intention is to promote conscious and civil relations among market participants, as opposed to opportunistic and speculative behaviour. This book is important reading for lawyers, academics, PhD students and postgraduate students dealing with land use regulations, environmental law, compulsory purchase, eminent domain and expropriation issues, compensation for property restrictions, as well as with aviation law and legal aspects of airport operations.

 

Wypożycz książkę


 

Shaping the status of heirs by contractual components under the Polish and German inheritance law. Comparative challenges and the perspective of approximation of legal systems, red. Bartosz Kucia, Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Ewa Rott-Pietrzyk, Fryderyk Zoll, V&R unipress, Göttingen, Universitätsverlag Osnabrück, Osnabrück 2023.

 

The contributions focus on succession and obligation law norms shaping the legal status of an heir and their comparison within Polish and German law systems. They analyse the impact of the instruments of contract law on the status of an heir. The adopted methodology combining the internal-national and external-comparative perspective allows the authors to present “similarities in dissimilarities” within institutions of the German and Polish succession law. The broad analyses of legal doctrine and jurisprudence can serve as a source of knowledge and points of reference for legal practitioners, courts and legislators.

 

Wypożycz książkę


 

Wilk Leszek, Zagrodnik Jarosław, Prawo i proces karny skarbowy, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2023.

 

Podręcznik zawiera systemowe omówienie podstawowych problemów naukowych i praktycznych materialnego i procesowego prawa karnego skarbowego w układzie podręcznikowym.

Ze względu na dużą niestabilność prawa karnego skarbowego i jeszcze większą gałęzi z nim powiązanych zamiast przesadnie drobiazgowej prezentacji stanu prawnego niosącej ryzyko szybkiej dezaktualizacji autorzy skupili się na usystematyzowaniu zagadnień, wskazaniu na istotę i funkcje poszczególnych konstrukcji karnoskarbowych i wyeksponowaniu specyfiki tej gałęzi prawa w nadziei, że da to odbiorcy pewien kanon trwałych podstaw do orientowania się w skomplikowanej i szybko zmieniającej się materii normatywnej.

Treść podręcznika została podzielona na 3 części, w których znajdziesz omówienie zagadnień dotyczących m.in.:

 • Zasad odpowiedzialności karnej skarbowej,
 • Systemu środków penalnych prawa karnego skarbowego,
 • Przestępstw i wykroczeń skarbowych,
 • Procesu karnego skarbowego,
 • Zabezpieczenia majątkowego i zatrzymania rzeczy,
 • Postępowania nakazowego i postępowania w stosunku do nieobecnych.

Przedstawione zagadnienia są niezbędne studentom i aplikantom oraz przydatne praktykom i przedstawicielom nauki.

 

Wypożycz książkę


 

Prawo karne. Wykład akademicki, red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023.

 

Podręcznik Prawo karne. Wykład akademicki zawiera prezentację wszystkich kluczowych zagadnień prawa karnego materialnego. Znajdują się w nim – oprócz informacji podstawowych – rozważania teoretyczne, wykorzystujące wieloletni dorobek polskiej doktryny prawa karnego, oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także informacje dodatkowe dla zainteresowanych czytelników.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany ustawodawcze, które w szerokim zakresie objęły prawo karne. Autorzy omawiają m.in.:

 • najważniejsze instytucje prawa karnego należące do nauki o przestępstwie i nauki o karze,
 • prawne aspekty odpowiedzialności niepełnoletnich,
 • odpowiedzialność represyjną podmiotów zbiorowych,
 • wybrane typizacje części szczególnej oraz zagadnienia części wojskowej Kodeksu karnego.

Poszczególne rozdziały zawierają pytania kontrolne oraz zestawy kazusów. W książce zaprezentowano również – specjalnie opracowany – algorytm ułatwiający rozwiązywanie kazusów, a także przykładowy egzamin z prawa karnego. 

Publikacja przeznaczona jest dla studentów i aplikantów. Autorzy posługują się bowiem wieloma narzędziami dydaktycznymi ułatwiającymi przyswojenie wiedzy oraz samodzielne jej sprawdzenie. W celu sprawniejszego poruszania się w tak różnorodnej materii zastosowano odpowiednie piktogramy.

 

Wypożycz książkę


 

Samorząd województwa. Komentarz, red. nauk. Bogdan Dolnicki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023.

 

Ustawa o samorządzie województwa reguluje zakres działania samorządów, kompetencje organów i zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżone ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Zgodnie z ustawą samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Samodzielność województwa podlega ochronie sądowej. Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut województwa uchwalony po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.

W książce kompleksowo i praktycznie omówiono ustawę o samorządzie województwa. Uwzględniono zmiany wprowadzone do ustawy od poprzedniego wydania dotyczące m.in:. wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców województwa, szczególnie młodzieży, możliwości utworzenia młodzieżowego sejmiku województwa, wysokości diet przysługujących radnemu, pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności danego regionu, możliwości utworzenia wojewódzkiej rady seniorów.

Publikacja została napisana przez grono specjalistów, będących prawnikami samorządowymi.

Opracowanie jest przeznaczone głównie dla pracowników samorządowych, zainteresuje również radców prawnych, a także aplikantów zawodów prawniczych.

 

Wypożycz książkę


 

Społeczny wymiar gospodarki rynkowej, red. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Bogusław Przywora. Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2023.

 

Publikacja ma na celu przedstawienie regulacji determinujących prowadzenie działalności gospodarczej w ujęciu teoretycznoprawym oraz sformułowanie wniosków i postulatów pod adresem ustawodawcy. Monografia może stanowić wartościowe źródło wiedzy o istniejących problemach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na różnych polach oraz wpływać na praktykę stosowania prawa.

Publikacja zawiera zarówno wyczerpujący opis istniejący regulacji prawnych, jak i bogaty zbiór przemyślanych refleksji i krytycznych analiz.

W monografii skoncentrowano się na w szczególności na następujących zagadnieniach:

 • społecznym wymiarze gospodarki rynkowej, jej genezie doktrynalnej oraz ideom podstawowych;
 • roli państwa w gospodarce rynkowej na podstawie nauki francuskiej;
 • zasadzie zaufania do organów władzy publicznej w kontekście gospodarki rynkowej;
 • społecznym wymiarze wykonywania zawodu adwokata;
 • zaletom i wadom; law and economics
 • prawie do pracy jako jednym z podstawowych praw społecznych człowieka;
 • określeniu rodzaju pracy i jego prawnych konsekwencji w prawie pracy;
 • współpracę jednostek sektora publicznego z podmiotami gospodarczymi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • budowaniu Europejskiej Unii Zdrowotnej w kontekście poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia i doświadczeń pandemii COVID-19;
 • postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 • obowiązku współfinansowania składek na ubezpieczenia społeczne przez płatników składek w kontekście zasad społecznej gospodarki rynkowej;
 • zwolnieniu dla usług (świadczeń) przychodni zdrowia z podatku od towarów i usług
 • podatkach i składkach w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub nieujawnienia części wynagrodzenia;
 • prawnych aspektach indywidualnego udziału społeczeństwa w postępowaniach wymagających jego udziału;
 • działalności nierejestrowanej młodych przedsiębiorców w świetle rozwoju społecznej gospodarki rynkowej;
 • kompetencjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a swoboda działalności gospodarczej w sektorze wytwarzania energii w sektorze energetycznym;
 • nadużywaniu pozycji dominującej poprzez narzucanie cen nadmiernie wygórowanych jako praktyka ograniczająca konkurencję w społecznej gospodarce rynkowej
 • pracy społecznie użytecznej.

Publikacja skierowana jest do praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników, doradców podatkowych, ekonomistów, księgowych oraz urzędników, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematem gospodarki rynkowej.

 

Wypożycz książkę


 

System Prawa Sądownictwa Administracyjnego, T. 1, Zagadnienia ogólne, red. Grzegorz Łaszczyca, Wojciech Piątek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023.

 

Pierwszy tom Systemu Prawa Sądownictwa Administracyjnego jest punktem odniesienia dla dalszych badań o istocie sądownictwa administracyjnego. Obejmuje on zagadnienia ogólne: natury konstytucyjnej, prawnoporównawczej, prawnoustrojowej oraz proceduralnej, w odniesieniu do zasad ogólnych postępowania sądowoadministracyjnego. To bogate merytorycznie wprowadzenie do kolejnych tomów Systemu Prawa Sądownictwa Administracyjnego (II–IV), w których podjęta zostanie tematyka dotycząca wszystkich rozważanych w literaturze polskiej kwestii odnoszących się do sądownictwa administracyjnego.

Sądownictwo administracyjne w Polsce ma długoletnią tradycję. Imponujący dorobek orzeczniczy sądów administracyjnych stanowi podstawę do głębszej refleksji naukowej, mającej na celu usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy w dziedzinie sądowej kontroli administracji publicznej oraz wytyczenie kierunków rozwoju jednej z mających konstytucyjne umocowanie gałęzi sądownictwa w Polsce. Autorzy powołują przy tym aktualny dorobek nauki w tej dziedzinie.

 

Wypożycz książkę


 

Suska Marek, Korespondencja dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2023.

 

Interpretatorzy prawa zakładają m.in., że prawodawca konsekwentnie stosuje pojęcia na przestrzeni całego aktu prawnego (zakaz wykładni synonimicznej/homonimicznej) czy że nie wprowadza do tekstu żadnych zbędnych fragmentów (zakaz wykładni per non est). Czy tego rodzaju założenia interpretatorów trafnie odzwierciedlają sposób pracy prawodawcy? I czy osoby obsługujące proces legislacyjny uwzględniają w swojej pracy narzędzia, za pomocą których prawo to następnie będzie odczytywane? Aby odnaleźć odpowiedź na to pytanie, autor przeprowadził analizę obowiązującego prawodawstwa i podjął badania o charakterze socjologicznoprawnym, z wykorzystaniem metod analizy tekstu, obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów pogłębionych z legislatorami pracującymi w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu RP. Wyniki badań oraz płynące z nich wnioski zaprezentował w monografii Korespondencja dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego.

 

Wypożycz książkę


 

Piekarczyk Sławomir, Tkacz Sławomir, Wykładnia autentyczna w świetle nauki o wykładni prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2023.

 

Termin „wykładnia autentyczna” rozumiany zazwyczaj jako wykładnia o mocy powszechnie wiążącej dokonywana przez organ, który dany przepis ustanowił. Z reguły wskazuje się, że ma ona niewielki wpływ na praktykę prawniczą. Zdaniem autorów w praktyce wykładnia autentyczna ma o wiele większe znaczenie niż to, które jest z nią zazwyczaj wiązane. Zwracają oni uwagę na to, że pojęcie wykładni autentycznej charakteryzuje się wysokim stopniem wieloznaczności. W kategoriach wykładni autentycznej są charakteryzowane różne konstrukty prawne. Monografia ma na celu uporządkowanie wypowiedzi odnoszących się do problematyki wykładni autentycznej. Dokonane ustalenia zostają odniesione do praktyki prawniczej. Waga poruszonych problemów pozwala na sformułowanie wniosku ogólnego, że zagadnienia podjęte w monografii można zaliczyć do problematyki węzłowej dla nauki o wykładni prawa.

 

Wypożycz książkę


 

Wierzbica Anna, Mandat radnego. Prawa, obowiązki, ograniczenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023.

 

W książce przedstawiono analizę praw, obowiązków i ograniczeń wynikających z wykonywania przedstawicielskiego mandatu radnego.

Omówiono m.in. takie zagadnienia jak:

 • ślubowanie radnego i składanie oświadczeń majątkowych,
 • obowiązek kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej oraz utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
 • prawo do: uczestniczenia w komisjach organu stanowiącego, składania interpelacji i zapytań, ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, ochrony trwałości stosunku pracy, zwolnienia od pracy oraz prawo do diety i zwrotu kosztów podróży służbowych,
 • ograniczenia w zakresie swobody zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej, posiadania akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

  Tytułowe zagadnienie zostało przedstawione zarówno z perspektywy prawa samorządu terytorialnego, jak i prawa konstytucyjnego. Zaprezentowano również orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów i regionalnych izb obrachunkowych, jakie wykształciły się na kanwie konkretnych przypadków występujących w praktyce samorządu terytorialnego.

  Publikacja jest przeznaczona dla radnych, pracowników urzędów administracji publicznej – rządowej i samorządowej, a także adwokatów i radców prawnych, zajmujących się obsługą prawną urzędów oraz sędziów orzekających w sprawach dotyczących np. wygaśnięcia mandatu radnego.

 

Wypożycz książkę


 

System prawa samorządu terytorialnego, T. 3, Samodzielność samorządu terytorialnego – granice i perspektywy, red. nauk. Irena Lipowicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2023.

 

Trzeci tom Systemu Prawa Samorządu Terytorialnego prezentuje zagadnienia granic i perspektyw samodzielności samorządu terytorialnego, w tym m.in.:

 • nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego,
 • kontrola administracyjna oraz kontrola zarządcza,
 • kierownictwo w samorządzie terytorialnym,
 • odpowiedzialność polityczna, finansowa, odszkodowawcza, karna organu, funkcjonariusza i osób piastujących funkcje,
 • sądowa ochrona samodzielności samorządu terytorialnego,
 • kontrola instancyjna i samorządowe kolegia odwoławcze,
 • mediacja administracyjna,
 • transformacja cyfrowa w samorządzie terytorialnym oraz kreatywne wykorzystywanie zasobów,
 • wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym,
 • doktrynalne podstawy samorządu terytorialnego w państwach Unii Europejskiej.

  W skład zespołu reakcyjnego i autorskiego wchodzą wybitni przedstawiciele praktyki oraz nauki, gwarantując najwyższy poziom merytoryczny oraz wysoki walor praktyczny publikacji.

  Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli zawodów prawniczych: adwokatów, radców prawnych obsługujących podstawowe jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, sędziów. Zainteresuje także pracowników samorządowych, radnych oraz przedstawicieli nauki prawa.

 

Wypożycz książkę


 

Grudecki Michał, Ghostwriting i guest authorship. Analiza prawnokarna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023.W publikacji omówiono odpowiedzialność zarówno karną, jak i dyscyplinarną za nieetyczne oraz sprzeczne z normami prawa autorskiego i karnego zjawiska ghostwritingu i guest authorship.

Z publikacji czytelnik dowie się:

 • czym różni się ghostwriting od guest authorship oraz jakie są rodzaje tego ostatniego,
 • czy dopuszczalne jest zawieranie umów w tym zakresie,
 • jakie są skutki zgody dysponenta dobra osobistego na jego naruszenie.

W opracowaniu omówiono:

 • odpowiedzialność karną na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także na podstawie innych aktów prawnych (m.in. przeanalizowano przestępstwa i wykroczenia przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu czy naruszenia uczciwej konkurencji);
 • wpływ regulacji dotyczących autorskiego dobra osobistego w postaci więzi twórcy z utworem na interpretację znamion tzw. przestępstwa plagiatu.

W książce przeanalizowano także wyniki badań aktowych dotyczących spraw karnych, których stan faktyczny odnosił się do ghostwritingu lub gościnnego autorstwa.

 

Wypożycz książkę


 

Nancka Grzegorz, Podkomisja Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z prac w 1938 roku. Edycja źródłowa, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2023.

 

Na merytoryczną zawartość oddawanej w ręce Czytelników publikacji składa się wiele zagadnień związanych z wyzwaniami stojącymi przed prawem międzynarodowym.

Część pierwsza, zatytułowana Ochrona praw człowieka wyzwaniem społecznym współczesnego prawa międzynarodowego zawiera rozważania na temat zasady równości w zestawieniu z ekskluzją społeczną, definiowania płci oraz szeroko rozumianych praw kobiet. W dalszej kolejności przedstawione zostały kwestie bardziej szczegółowe – od edukacji inkluzyjnej i prawa do pracy osób z niepełnosprawnościami w zderzeniu z obowiązkami państwa, po problemy związane z mobbingiem w odniesieniu do realizacji prawa do pracy, czy ochrona prawa własności w warunkach kryzysu gospodarczego.

W drugiej części, zatytułowanej Zmiany prawno-polityczne wyzwaniem społecznym współczesnego prawa międzynarodowego, Autorzy dokonują analizy zagadnień z perspektywy różnych działów prawa międzynarodowego, takich jak prawo traktatów w kontekście wojny i pokoju, prawo dyplomatyczne, sytuacja ludów tubylczych jako problem z pogranicza kilku działów, międzynarodowe prawo gospodarcze i podmiotowość prawnomiędzynarodowa.

W ostatniej części, noszącej tytuł Klęski żywiołowe wyzwaniem społecznym współczesnego prawa międzynarodowego, odzwierciedlone zostało to, co w ostatnich dwóch latach dotknęło społeczność międzynarodową i odbiło się także na badaniach internacjonalistów w Polsce i na świecie – pandemia Covid-19. Niewątpliwie – stanowiące refleks klęski żywiołowej – takie problemy jak ochrona praw człowieka czy kontrola państw w zakresie ich przestrzegania w sytuacji nadzwyczajnej, a także działalność organizacji międzynarodowych, na długo jeszcze będą obecne w rozważaniach specjalistów prawa międzynarodowego.

 

Wypożycz książkę


 

Książka Grzegorza Łaszczycy pt. Pojęcie strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

Łaszczyca Grzegorz, Pojęcie strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023.

 

W publikacji omówiono pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym będące jednym z najważniejszych zagadnień tego postępowania. Przedstawiono jego definicję, charakter oraz konstrukcję prawną. Przeanalizowano problemy zdolności administracyjnoprawnej, ze wskazaniem podstawowych i uzupełniających podmiotów, którym taka zdolność przysługuje. Wyjaśniono fundamentalne pojęcie interesu prawnego, zwłaszcza w aspekcie jego źródeł oraz cech i uwarunkowań. Wyodrębniono także płaszczyzny powiązań interesu prawnego ze sferą procesową.

W opracowaniu zaprezentowano rozwiązania prawne w zakresie pojęcia strony w innych państwach europejskich o różnej tradycji i metodzie normowania postępowania administracyjnego, a także niektóre ustawodawstwa pozaeuropejskie.

Książka jest przeznaczona zarówno dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, prokuratorów, jak i pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz pracowników naukowych zainteresowanych omawianą tematyką.

 

Wypożycz książkę


 

Dolnicki Bogdan, Augustyniak Monika, Marchaj Roman, Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji. Studium prawnoporównawcze, Wolters Kluwer, Warszawa 2023.

 

Autorzy w sposób kompleksowy omawiają problematykę związaną z organizacją i funkcjonowaniem związku metropolitalnego w Polsce (na przykładzie województwa śląskiego) i metropolii we Francji (uwzględniając specyfikę dużych aglomeracji miejskich: Paryża, Lyonu i Marsylii) – w świetle wyzwań współczesnego samorządu terytorialnego.

Głównym celem opracowania są odpowiedzi m.in. na pytania:

 • na czym polega instytucja metropolii i związku metropolitalnego w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji;
 • jakie są podstawy prawne tworzenia tego mechanizmu współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu wspólnotą samorządową i jaki jest ich charakter prawny;
 • czy regulacje prawne w zakresie organizacji i funkcjonowania metropolii oraz związku metropolitalnego wymagają znaczących modyfikacji prawnych, a także
 • jak kształtuje się zakres zadań realizowanych przez metropolie i związek metropolitalny.

W publikacji uwzględniono aktualne poglądy wyrażone w doktrynie, piśmiennictwie i orzecznictwie polskiego i francuskiego prawa administracyjnego dotyczące problematyki metropolizacji.

Opracowanie jest przeznaczone dla pracowników administracji publicznej oraz adwokatów, radców prawnych i sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych i studentów wydziałów prawa i administracji, politologii, socjologii oraz geografii.

 

Wypożycz książkę


 

Prawo międzynarodowe wobec wyzwań społecznych, red. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Wojciech Szczepan Staszewski, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2022.

 

Na merytoryczną zawartość oddawanej w ręce Czytelników publikacji składa się wiele zagadnień związanych z wyzwaniami stojącymi przed prawem międzynarodowym.

Część pierwsza, zatytułowana Ochrona praw człowieka wyzwaniem społecznym współczesnego prawa międzynarodowego zawiera rozważania na temat zasady równości w zestawieniu z ekskluzją społeczną, definiowania płci oraz szeroko rozumianych praw kobiet. W dalszej kolejności przedstawione zostały kwestie bardziej szczegółowe – od edukacji inkluzyjnej i prawa do pracy osób z niepełnosprawnościami w zderzeniu z obowiązkami państwa, po problemy związane z mobbingiem w odniesieniu do realizacji prawa do pracy, czy ochrona prawa własności w warunkach kryzysu gospodarczego.

W drugiej części, zatytułowanej Zmiany prawno-polityczne wyzwaniem społecznym współczesnego prawa międzynarodowego, Autorzy dokonują analizy zagadnień z perspektywy różnych działów prawa międzynarodowego, takich jak prawo traktatów w kontekście wojny i pokoju, prawo dyplomatyczne, sytuacja ludów tubylczych jako problem z pogranicza kilku działów, międzynarodowe prawo gospodarcze i podmiotowość prawnomiędzynarodowa.

W ostatniej części, noszącej tytuł Klęski żywiołowe wyzwaniem społecznym współczesnego prawa międzynarodowego, odzwierciedlone zostało to, co w ostatnich dwóch latach dotknęło społeczność międzynarodową i odbiło się także na badaniach internacjonalistów w Polsce i na świecie – pandemia Covid-19. Niewątpliwie – stanowiące refleks klęski żywiołowej – takie problemy jak ochrona praw człowieka czy kontrola państw w zakresie ich przestrzegania w sytuacji nadzwyczajnej, a także działalność organizacji międzynarodowych, na długo jeszcze będą obecne w rozważaniach specjalistów prawa międzynarodowego.

 

Wypożycz książkę


 

Graczyk Konrad, Sprawa Ignacego Kaczmarka. Studium przypadku niemieckiego zabójstwa sądowego z 1944 r. oraz rozliczeń z okupacją niemiecką, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2022.

 

Sprawa Ignacego Kaczmarka to publikacja poświęcona jednej z wielu spraw karnych rozpoznawanych przez sądownictwo niemieckie podczas II wojny światowej. W czerwcu 1944 r. w Katowicach w sprawie tej doszło do skazania na karę śmierci gorącego patrioty polskiego, uznanego za winnego poważnego przestępstwa politycznego, polegającego na rozkładowym oddziaływaniu na siły zbrojne.

 

Wypożycz książkę


 

Wierzbica Anna, Wygaśnięcie mandatu radnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

 

Książka stanowi precyzyjne omówienie przypadków skutkujących wygaśnięciem przedstawicielskiego mandatu radnego oraz konsekwencji prawnych wynikających z utraty tego mandatu. Zawiera analizę najnowszego orzecznictwa sądowego i rozstrzygnięć nadzorczych, które wykształciły się na kanwie problematyki mandatu radnego wraz z uwagami krytycznymi dotyczącymi tych orzeczeń. Autorka przedstawia również liczne postulaty o charakterze de lege ferenda.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla radnych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, jak i organów stanowiących tych jednostek oraz komisarzy wyborczych stwierdzających wygaśnięcie mandatu. Zainteresuje też pracowników urzędów administracji publicznej – rządowej i samorządowej – ze względu na problematykę zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem funkcji w tych urzędach, a także pracowników wydziałów nadzoru prawnego wojewodów oceniających legalność uchwał i pracowników urzędów skarbowych oraz CBA.

 

Wypożycz książkę


 

Książka Katarzyny Kamińskiej pt. Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu

Kamińska Katarzyna, Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

 

Książka prezentuje kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących pieczy naprzemiennej w polskiej nauce prawa. Instytucja ta jest bardzo ważna z punktu widzenia praktyki prawa, ma wymiar krajowy i międzynarodowy.

Autorka dokonała inwentaryzacji rozwiązań przewidzianych w zagranicznych porządkach prawnych, przeanalizowała ich podstawowe założenia, zasady stosowania oraz występujące podobieństwa i różnice, a następnie zweryfikowała polskie regulacje i praktykę orzeczniczą w tym zakresie. Przedstawiła ponadto doświadczenia amerykańskie dotyczące pieczy naprzemiennej, a także wyniki badań australijskich oraz rozwój prawa krajów europejskich w tym przedmiocie. Szczególnie interesujące dla czytelników będzie omówienie relacji pieczy naprzemiennej z kontaktami z dzieckiem oraz realizacją obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka.

Szczegółowa analiza prawna została poparta bogatym orzecznictwem, stanowiskami doktryny, organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz danymi statystycznymi. W rozważaniach odwołano się do poglądów prezentowanych przez polskich i zagranicznych przedstawicieli nauki oraz praktyków: sędziów, mediatorów, lekarzy, psychologów, socjologów, pedagogów, wreszcie samych zainteresowanych – dzieci i ich rodziców.

Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników instytucji wspierających rodzinę, mediatorów oraz pracowników naukowych zajmujących się omawianą tematyką.

 

Wypożycz książkę


 

Gwoździewicz-Matan Paulina, Umowy w działalności muzeów. Zagadnienia publicznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022.

 

Umów w działalności muzeów nie można analizować bez uwzględnienia szerszego kontekstu, jakim jest regulacja publicznoprawna. Nie chodzi tu jedynie o wpływ przepisów prawa publicznego na samą treść umowy, czyli na możliwość kształtowania praw i obowiązków stron. Działanie ius publicum objawia się także w obowiązku wypełniania przez muzea wymogów wynikających z przepisów prawa publicznego. Obserwacja praktyki wskazuje, że zawieranie umów przez muzea rodzi nie tylko problemy w zakresie właściwego kształtu umowy zabezpieczającej interes muzeum, ale również w wypełnianiu „towarzyszących” jej obowiązków o charakterze publicznoprawnym. Do publikacji dołączono również wzory umów, opracowane na podstawie wniosków płynących z analizy obowiązujących regulacji, zaprezentowanych w książce Iwony Gredki-Ligarskiej, Pauliny Gwoździewicz-Matan, Wojciecha W. Kowalskiego Umowy w działalności muzeów. Prawo cywilne. Prawo autorskie. W ocenie Autorki proponowane wzory mogą mieć istotne znaczenie dla praktyki, gdyż to muzeum jako podmiot profesjonalny powinno zaproponować umowę poprawnie skonturowaną, w pełni zabezpieczającą interesy instytucji.

 

Wypożycz książkę


 

Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego [II], red. Dorota Łobos-Kotowska, Paweł Gała, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022.

 

Publikacja zatytułowana Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego II stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas drugiej ogólnopolskiej konferencji o tym samym tytule, która odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Artykuły odnoszą się zarówno do klasycznego prawa rolnego, które reguluje zasady korzystania z gruntu rolnego, jak i współczesnej problematyki związanej z ochroną środowiska na obszarach wiejskich, wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich, a także ochroną konsumenta żywności. Zostały one podzielone na dwa bloki tematyczne obejmujące prawo rolne i żywnościowe. Publikacja skierowana jest do praktyków, studentów oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

 

Wypożycz książkę


 

Książka Katarzyny Grzybczyk pt. Słynne alkohole a prawo własności intelektualnej.

Grzybczyk Katarzyna, Słynne alkohole a prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

 

Publikacja pokazuje aspekty własności intelektualnej związane z produkcją najbardziej znanych alkoholi na świecie. Każdy z rozdziałów przedstawia historię wytwarzania, a także naruszeń praw producentów i ochrony m.in. szampana, whisky, sake, rumu i tequili.

Regulacje prawne kojarzone z alkoholem najczęściej dotyczą podatków i ceł, tymczasem to właśnie ochrona płynąca z regulacji prawa własności intelektualnej ma dużo większe znaczenie tak dla producentów, jak i konsumentów. Opracowanie udowadnia, że brak odpowiednich norm prawnych odbija się negatywnie na producentach, którzy nierzadko przez dziesięciolecia ulepszali swoje produkty.

Autorka pokazuje ponadto, że w regulacjach prawnych dotyczących poszczególnych alkoholi widoczny jest także stosunek nie tylko producentów, ale wręcz całych narodów do swoich alkoholi. Z jednej strony można bowiem traktować je jako coś szczególnego, towary o wyjątkowym znaczeniu, przeznaczeniu i smaku, z drugiej zaś można widzieć w nich tylko szybki środek znieczulenia. Alkohol może być traktowany jako inwestycja, lecz może być również częścią historii narodu.

 

Wypożycz książkę

 

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z prof. Katarzyną Grzybczyk na YouTube’owym kanale wydawnictwa Wolters Kluwer zrealizowanego w Bibliotece Prawniczej:

Bazy danych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do korzystania z wymienionych źródeł elektronicznych:


 

IURA. Źródła prawa dawnego to projekt mający na celu ułatwienie dostępu do źródeł prawa z przeszłości. Jego głównym zamierzeniem jest zamieszczenie w bazie danych krytycznych edycji źródeł prawa.


 

Baza danych z orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, udostępniana do powszechnego wglądu na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Publicznie w Internecie udostępniane są jedynie te orzeczenia, z których usunięto dane osobowe.


 

Druki sejmowe


 

Katalog Biblioteki Narodowej pozwala na przeszukiwanie opisów wszystkich materiałów bibliotecznych, w skład których wchodzą: książki i czasopisma wydawane od XIX wieku do dziś, druki ulotne, starodruki, rękopisy, zbiory muzyczne, dźwiękowe i audiowizualne, publikacje elektroniczne, zbiory kartograficzne, ikonograficzne, bibliologiczne i mikrofilmy, a także opisy artykułów z wybranych czasopism polskich oraz prac zbiorowych.


 

BazEkon – bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych. Baza została umieszczona na platformie Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM i znajduje się w wykazie baz referencyjnych tworzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


 

BazHum to program opracowania, digitalizacji i udostępniania pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych.


 

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.


 

iPSB to internetowa wersja Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego w Krakowie od roku 1935. Oprócz biogramów z PSB w serwisie dostępne są też materiały multimedialne pokazujące realia epoki, kontekst historyczny i kulturowy dotyczący danej postaci.


 

Akademicka Platforma Czasopism jest nowoczesnym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie, obieg informacji, system komunikacji, recenzowanie oraz indeksowanie publikacji. Platforma gromadzi tytuły czasopism z zakresu nauk humanistyczno-społecznych, m.in. etnografii, folklorystyki, literaturoznawstwa, historii, filozofii, polityki, bibliologii, prawa, oraz geografii.


 

Portal Czasopism Naukowych – portal obsługuje i prezentuje obecnie pełną treść ponad 80 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi z całej Polski. Współpraca obejmuje uczelnie wyższe oraz ogólnopolskie towarzystwa naukowe.


 

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – misją RCIN jest ucyfrowienie i jak najszersze upowszechnianie, a także zapewnienie stałego dostępu oraz długoterminowa cyfrowa archiwizacja zasobów nauki, w szczególności piśmiennictwa oraz obiektów i danych naukowych, pochodzących zarówno ze zbiorów bibliotek Partnerów jaki i będących wynikami badań i prac aplikacyjnych prowadzonych w Instytutach tworzących RCIN. Zasoby zdeponowane w RCIN zorganizowane są w kolekcje i podkolekcje tematyczne. Zawartość każdej z nich jest krótko opisana na portalu.


 

Nowe czasopismo w zasobach Biblioteki

Szanowni Państwo,

informujemy o nowym roczniku dostępnym w zbiorach Biblioteki Prawniczej – Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security. Ten międzynarodowy periodyk naukowy wydawany jest przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu i Pomorską Szkołę Wyższą w Starogardzie Gdańskim. Ukazuje się od 2023 roku.

Szczegółowe informacje i dostęp do pierwszego numeru znajdują się na stronie internetowej czasopisma.

Zachęcamy do użytkowania!

Prawo i Bezpieczeństwo w katalogu Integro

Urządzenie kserujące już dostępne!

Szanowni Państwo,

w naszej Bibliotece dostępne jest płatne samoobsługowe urządzenie umożliwiające kserowanie, drukowanie, skanowanie (czarno-białe i kolorowe) oraz rozpoznawanie tekstów technologią OCR.

W celu skorzystania z urządzenia proszę zapoznać się z instrukcją PayPrint.

Biblioteczka doktoranta. Metodologia – styl – problemy

Szanowni Państwo,

polecamy Państwa uwadze wystawę tematyczną poświęconą metodologii pracy naukowej, przygotowaną przez dr. hab. Mariusza Frasa, prof. UŚ i bibliotekę.

Wskazane pozycje stanowią podstawowy warsztat pracy naukowca-badacza. Wystawa funkcjonuje online i będzie systematycznie rozwijana i uzupełniana o nowe pozycje. Pomysłodawcy zapraszają wszystkich do współpracy i zgłaszania kolejnych ważnych pozycji naukowych, również tych do zakupu.

Wystawa adresowana jest nie tylko do młodych badaczy, ale także do wszystkich piszących prace naukowe i teksty specjalistyczne.

Authoring a PhD: how to plan, draft, write, and finish a doctoral thesis or dissertation

Patrick Dunleavy

Houndmills : Palgrave MacMillan, 2003

ISBN 1-4039-0584-3

Książka jest wynikiem wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej autora. Stanowi przejrzysty wykład zagadnień.
Krok po kroku wprowadza studenta studiów doktoranckich w problematykę pisania pracy naukowej, począwszy od formułowania pytań badawczych po ukończenie pracy i przedłożenie jej do oceny naukowej.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/191800747896/dunleavy-patrick/authoring-a-phd?bibFilter=19

Książka dostępna jest również w Bibliotece Cyfrowej UŚ

Howard Saul Becker

Writing for Social Scientists: how to start and finish your thesis, book, or article

Chicago ; London: The University of Chicago Press, 2020

ISBN 978-0-2260-41-322

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192805649786/becker-howard-saul/writing-for-social-scientists?bibFilter=19

Wydany po raz pierwszy dwadzieścia lat temu poradnik znanego socjologa Howarda S. Beckera odniósł wielki sukces komercyjny i stał się ratunkiem dla wielu osób, którym zależało na sprawnym pisaniu tekstów naukowych z różnych dziedzin.

Spis treści

Metodologia pracy naukowej

Jarosław Zieliński

Warszawa : Wydawnictwo Aspra-Jr, 2012

ISBN 978-7545-364-5

Przed przystąpieniem do pisania pracy naukowej – pracy magisterskiej, doktorskiej, artykułu naukowego czy też książki naukowej – konieczne jest zrozumienie sensu całokształtu i składników szeroko pojętej metody naukowej, uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, nawyków do pracy badawczej i pisarskiej. Książka omawia najważniejsze etapy tej drogi, poszerzone o rozważania wielu uczonych o twórczości, publikacjach naukowych i samych naukowcach.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192303618171/zielinski-jaroslaw/metodologia-pracy-naukowej?bibFilter=19

Spis treści

Zasady pisania tekstów naukowych

Prace doktorskie i artykuły

Beata Stępień

Warszawa : PWN, 2016

ISBN 978-83-01-18513-8

W publikacji omówiono podstawowe zasady pisania opracowań naukowych, najważniejsze cechy tekstów oraz reguły zapewniające zastosowanie poprawnej, atrakcyjnej dla Czytelnika formy tekstu. W klarowny sposób zostały omówione także kwestie metodologiczne. Książka zawiera wiele praktycznych wskazówek dla autorów rozpraw doktorskich
i artykułów naukowych, w tym przykłady ilustrujące typowe błędy warsztatowe – metodologiczne i formalne – popełniane przez autorów tekstów naukowych. Autorka inspiruje do dalszych poszukiwań rozwiązań rozwijających kompetencje badawcze lub usprawniających warsztat naukowy.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192705308188/stepien-beata/zasady-pisania-tekstow-naukowych?bibFilter=19

Spis treści

Spór o rozumienie

Bartosz Brożek, Michał Heller, Jerzy Stelmach

Kraków : Copernicus Center Press, 2019

ISBN 978-83-7886-455-4

W „Sporze o rozumienie” Czytelnik znajdzie próbę spojrzenia na rozumienie z trzech różnych perspektyw: filozofii inspirowanej matematyką i fizyką, filozofii uprawianej w kontekście nauk kognitywnych oraz filozofii zakorzenionej w tradycji fenomenologicznej i hermeneutycznej. Autorzy są przekonani, że „zrozumieć rozumienie“, albo przynajmniej przybliżyć się do tego celu, można tylko wtedy, gdy uwzględni się różne punkty widzenia. Zapraszają Czytelnika do dialogu wokół jednej z najbardziej doniosłych zagadek filozoficznych. 

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/193006800720/brozek-bartosz/spor-o-rozumienie?bibFilter=19

Spis treści

Piękny styl

Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku

Steven Pinker

Sopot : Smak Słowa, 2016

ISBN 978-83-64846-25-0

W swojej zajmującej i pouczającej książce Steven Pinker, wybitny kognitywista i lingwista oraz znakomity pisarz, przedstawia nowy pomysł na podręcznik dobrego pisania w XXI wieku. Zamiast narzekać na upadek języka, ubolewać nad tym, co go irytuje, albo powtarzać dogmatyczne nakazy i zakazy autorów poradników sprzed stulecia, Pinker wykorzystuje naukową wiedzę na temat języka i umysłu, aby pomóc czytelnikowi w trudnej sztuce tworzenia przejrzystych spójnych, dobrze napisanych tekstów.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192605158124/pinker-steven/piekny-styl?bibFilter=19

Metodyka pisania prac doktorskich

Tadeusz Mendel

Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contact, 2010

ISBN 978-83-60251-45-4

Celem tego opracowania jest przybliżenie i wyjaśnienie wszystkich problemów związanych z pisaniem rozprawy doktorskiej od strony metodycznej. Chodzi zarówno o zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, o stronę merytoryczną dysertacji doktorskiej i stronę formalną, o tok postępowania w czasie studiów doktoranckich, w czasie publicznej obrony itp. W opracowaniu skorzystano z literatury, która, zdaniem autora, powinna być przez młodego adepta nauki bardziej szczegółowo penetrowana. Na podstawie własnych doświadczeń autora, a przede wszystkim na podstawie wskazanej bibliografii starano się w sposób możliwie krótki, zwięzły, w miarę jasny, czasem nawet uproszczony zaprezentować główne kwestie, które każdy doktorant powinien wiedzieć.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192403901089/mendel-tadeusz/metodyka-pisania-prac-doktorskich?bibFilter=19

Spis treści

Metody prawnicze

Logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka

Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek

Kraków : Wolters Kluwer, 2006

ISBN 83-7444-351-0

Książka stanowi prezentację i krytykę czterech metod, którymi posługuje się praktyka prawnicza, dogmatyka oraz
teoria i filozofia prawa: logiki, analizy, teorii argumentacji oraz hermeneutyki. Obok przedstawienia podstawowych
idei związanych z wymienionymi metodami, cztery eseje zawarte w książce stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o założenia stojące za tymi metodami, granice ich stosowania oraz o ich użyteczność dla praktyki i teorii prawa.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/191800807410/stelmach-jerzy/metody-prawnicze?bibFilter=19

Spis treści

Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej

Prace doktorskie. Prace habilitacyjne

Jerzy Apanowicz

Warszawa : Difin, 2005

ISBN 83-7251-533-6

Książka jest przykładem niewielu prac naukowych, które w kompleksowy sposób wyjaśniają zasady pisania prac doktorskich i habilitacyjnych.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/191800807209/apanowicz-jerzy/metodologiczne-uwarunkowania-pracy-naukowej?bibFilter=19

Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników

Teoria i praktyka

Red. nauk. Hubert Izdebski, Aneta Łazarska

Warszawa : Wolters Kluwer, 2022

ISBN 978-83-8286-276-8

Publikacja zawiera przydatne wskazówki praktyczne i podstawy wiedzy teoretycznej niezbędnej do napisania doktoratu z nauk prawnych. Autorzy w sposób jasny i przejrzysty definiują, czym jest dysertacja doktorska, oraz dokonują analizy pracy badawczej nad nią. Przytaczają również metodologiczne, etyczne i prawne podstawy pracy, której wynikiem jest rozprawa doktorska. Książka jest przeznaczona dla prawników, którzy poszukują wartościowej wiedzy na temat formalnych i merytorycznych wymagań, jakie powinna spełniać dysertacja doktorska.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/193308234293/ksiazka/metodologia-dysertacji-doktorskiej-dla-prawnikow?bibFilter=19

Spis treści

Legal reasoning, writing, and other lawyering skills

Robin Wellford Slocum

New Providence ; San Francisco : LexisNexis, 2011

ISBN 978-1-4224-8156-1

Książka Robina Slocuma to podręcznik dla tych, którzy chcieliby nauczyć się „myśleć jak prawnik”. Starannie wybrany materiał tego kompendium ilustruje proces myślenia, pisania i pracy z klientem kancelarii prawniczej. Książka zawiera szereg praktycznych wskazówek współczesnej praktyki prawnej.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192403912348/slocum-robin-wellford/legal-reasoning-writing-and-other-lawyering-skills?bibFilter=19

Spis treści

Elementy metodyki rozprawy doktorskiej.

Red. nauk. Kazimierz Kuciński

Warszawa : Difin, 2015

ISBN 978-83-7930-618-3

Znajomość metodyki jest szczególnie ważna, gdy zmierza się do przygotowania dzieła podlegającego formalnej ocenie według ściśle ustalonych kryteriów i mającego świadczyć o określonych kompetencjach naukowych jego autora, jak to ma miejsce w przypadku rozpraw doktorskich traktowanych jako narzędzie intelektualnej formacji doktora nauk. Metodyka pisania rozpraw doktorskich ma wiele różnych wątków, z których najważniejsze przedstawia ta książka.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192604613231/ksiazka/elementy-metodyki-rozprawy-doktorskiej?bibFilter=19

Spis treści

Handbook on Legal Methodology

From Objective to Method

Lina Kestemont

Cambridge : Intersentia, 2018

ISBN 978-1-78068-673-8

Brak wyraźnej tradycji metodologicznej prawa w ciągu ostatniej dekady stał się problematyczny, także ze względu na rosnącą współpracę interdyscyplinarną na uniwersytetach. Książka jest swoistym podręcznikiem prawniczego „savoir-faire’u”. W sposób jasny i uporządkowany omawia najistotniejsze metody badawcze wykorzystywane przez prawników w ich pracy zawodowej i naukowej.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192906211974/kestemont-lina/handbook-on-legal-methodology?bibFilter=19

Spis treści

How Leading Lawyers Think

Expert Insights into Judgment and Advocacy

Randall Kiser

Berlin : Springer-Verlag, 2011

ISBN 978-3-642-20483-8

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192303481648/kiser-randall/how-leading-lawyers-think?bibFilter=19

Spis treści:

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.springer-2b8e34b3-b3cb-33a5-8af4-d1debaa95cf5/tab/bContent

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-20484-5

Siedemdziesięciu ośmiu czołowych prawników z Kalifornii i Nowego Jorku opisuje, w jaki sposób oceniają, negocjują
i rozwiązują sprawy sądowe. Adwokaci ci omawiają kluczowe czynniki w ocenie sprawy sądowej i dzielą się skutecznymi strategiami w orzekaniu przedprocesowym, negocjacjach i mediacji. Książka ta, łącząc prawo i psychologię pokazuje, jak wykwalifikowani adwokaci prowadzą sprawy, rozumieją perspektywy przysięgłych, analizują argumenty oraz osiągają wyjątkowe wyniki dla klientów.

Idea and Methods of Legal Research

P. Ishwara Bhat

Online ISBN: 9780199098316

ISBN: 9780199493098

New Delhi : Oxford University Press, 2020

Książka omawia znaczenie, ewolucję i zakres badań prawnych oraz zagadnienia etyki prawnej. Podkreśla analityczne, historyczne, filozoficzne, porównawcze, jakościowe i ilościowe metody badań prawnych. Stanowi kompendium wiedzy dla metodologów prawa.

Dostęp do spisu treści i wybranych rozdziałów

Juristische Methodenlehre

Ernst A. Kramer

Bern : Stämpfli Verlag AG, 2010

ISBN 978-3-7272-8732-9

Książka jest starannie opracowanym przeglądem głównych problemów metodologii prawa sądowego. Napisana została z perspektywy prawa szwajcarskiego, ale uwzględnia również orzecznictwo niemieckie i austriackie.
Jest metodologicznym „Know-how” dla prawników.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192203122382/kramer-ernst-a/juristische-methodenlehre?bibFilter=19

Spis treści

Kodeks argumentacyjny dla prawników

Jerzy Stelmach

Kraków: Zakamycze, 2003

ISBN 83-7333-019-4

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/191800791208/stelmach-jerzy/kodeks-argumentacyjny-dla-prawnikow?bibFilter=19

Prace poświęcone problematyce dyskursu prawniczego miały z reguły charakter teoretyczny lub metateoretyczny.
W konsekwencji nie wywarły poważniejszego wpływu na praktykę prawniczą. Ponieważ dużym zainteresowaniem cieszyły się zawsze prace, które proponowały konkretne metody i zasady postępowania, dające się po prostu wykorzystać w dyskursie argumentacyjnym, obecna formuła kodeksu, katalogu zasad i reguł, wydaje się więc w naturalny sposób odpowiadać interpretacyjnym potrzebom. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w literaturze prawniczej nie podjęto nigdy próby napisania kodeksu argumentacyjnego – wszystko zawsze rozpoczynało się
i kończyło na poziomie teoretycznych sporów.

Dostęp do książki w Bibliotece Cyfrowej UŚ

[opisy przygotowane m.in. w oparciu materiałów wydawców]

ARTYKUŁ:  Doug Coulson. Legal Writing and Disciplinary Knowledge-Building: a Comparative Study. W: Journal of the Association of Legal Writing Directors, 1 January 2009.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1434782


Chcielibyśmy także wskazać pozycje polecane przez pracowników Wydziału, których nie posiadamy w naszych zbiorach. Do pozycji tych można dotrzeć poprzez wypożyczalnię międzybiblioteczną, która sprowadza z innych bibliotek krajowych i zagranicznych książki, odbitki artykułów czasopism oraz inne materiały, których nie posiada BUŚ, BG UE ani żadna inna biblioteka na terenie Katowic. Lista znajduje się poniżej w formacie pdf.

Polecane pozycje przydatne przy wnioskowaniu o granty:

Udostępnianie nocne i na weekend

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 8 maja 2023 r. uruchomiliśmy w naszej bibliotece udostępnianie nocne.

W uzasadnionych wypadkach książki z księgozbioru podręcznego przeznaczone do korzystania na miejscu, mogą zostać udostępnione na noc. Udostępnienie takie następować będzie po godzinie 17.00 w dni robocze i po godz. 15.00 w soboty. W dniach, gdy Biblioteka pracuje krócej (okresy okołoświąteczne, lipiec, wrzesień), książki można zabrać 1 godzinę przed zamknięciem. Książki muszą zostać zwrócone do czytelni nie później niż o godzinie 10.00 następnego dnia roboczego. Niedotrzymanie tego terminu skutkować będzie nałożeniem 10,00 zł kary za wolumin za każdy przetrzymany dzień.

Będzie można wypożyczyć nie więcej niż 3 woluminy. Nie udostępnia się w ten sposób pozycji wydanych przed 1950 rokiem, a także niesamoistnych wydawniczo (np. prace doktorskie). Nie udostępniamy również czasopism.

Jeżeli ktoś chce zabrać książki na weekend, musi to zrobić w sobotę po godzinie 15.00.  Zabranie książek w piątek skutkować będzie naliczeniem kary w sobotę po godz. 10.00. Zwrot musi nastąpić do godz. 10.00 pierwszego dnia roboczego po przerwie.

Szczegółowe informacje znajdują się regulaminie i pod podanym linkiem:

https://ciniba.edu.pl/przewodnik-przeglad/2-niesklasyfikowane/987780-mi-wypozyczanie-na-noc-i-na-weekend

pexels-pixabay-48020

Portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym OPUS

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowaniem „Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” informujemy, że w najbliższych tygodniach będą prowadzone prace nad aktualizacją punktacji w Portalu OPUS i w konsekwencji także w Portalu Pracownika. Aktualizacje zostaną wdrożone po ustaleniu, za jakie lata obowiązuje nowy wykaz. Komunikat MEiN znajduje się tutaj.

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do korzystania z Portalu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym OPUS, nowej odsłony narzędzia do tworzenia Bibliografii Dorobku Pracowników UŚ, kompletowanej w Bibliotece od lat siedemdziesiątych XX w.

OPUS jest łatwym i przyjaznym narzędziem prezentującym dorobek naukowy i artystyczny Uniwersytetu Śląskiego, a jego wdrożenie pozwoliło osiągnąć wiele korzyści dla pracowników m.in. :

 • logowanie za pomocą Centralnego Systemu Uwierzytelniania UŚ (podobnie jak do uczelnianej poczty, USOSa itp.), nie trzeba zakładać osobnego konta;
 • wprowadzenie edytowalnych profili – każdy Autor ma dostęp do własnego profilu i po zalogowaniu może aktualizować informacje, a także w prosty sposób zgłaszać nowe prace;
 • szybkie wyszukiwanie i pobieranie danych o publikacjach i dziełach artystycznych;
 • pomoc w upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników i doktorantów UŚ i tym samym wpływ na jego widzialność w sieci globalnej nauki;
 • łączenie publikacji z rekordami w bazie Scopus.

Baza może być wykorzystana do przygotowywania zestawień przydatnych do wniosków awansowanych, wniosków o nagrody, projektów itp., a także wszelkich raportów podsumowujących działalność wydziałów, instytutów, czy centrów badawczych. OPUS stanowi źródło danych do Portalu Pracownika, a w przyszłości także innych systemów tworzonych na Uniwersytecie.

W zakładce „Pomoc” znajdują się przydatne instrukcje, które ułatwią korzystanie z bazy. Wszelkie pytania odnośnie korzystania z OPUS oraz zgłoszenia zauważonych błędów prosimy przesyłać do Biblioteki Prawniczej do dr Marty Kunickiej (marta.kunicka@us.edu.pl) i mgr Dominiki Bary (dominika.bara@us.edu.pl).

Digitalizacja unikatowych zbiorów z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego

W Oddziale Specjalistycznym Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego Bibliotece Prawniczej w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych, jest realizowany projekt pod nazwą Digitalizacja, naukowe opracowanie unikatowych zbiorów z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. Celem projektu jest cyfrowe zabezpieczenie literatury z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego z okresu sprzed II wojny światowej
i wczesnych lat powojennych.