Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Szanowni Państwo,

przypominamy o możliwości zamawiania książek, których nie posiadamy w zbiorach, przez wypożyczalnię międzybiblioteczną.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza z innych bibliotek krajowych i zagranicznych książki, odbitki artykułów czasopism oraz inne materiały, których nie posiada BUŚ, BG UE ani żadna inna biblioteka na terenie Katowic.

Z wypożyczalni mogą korzystać:

  1. pracownicy oraz emerytowani pracownicy UŚ i UE,
  2. studenci UŚ i UE piszący prace magisterskie oraz w uzasadnionych przypadkach inni studenci posiadający pisemne poparcie opiekuna naukowego,
  3. doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE,
  4. inni doktoranci związani z uczelnią osobą promotora lub mający otwarty przewód doktorski w UŚ i UE (tacy czytelnicy zobowiązani są do założenia konta kaucyjnego w CINiBA).

Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne poszukiwanych materiałów oraz dane osoby zamawiającej (imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu). Zamówienia można składać e-mailowo (bgwm@ciniba.edu.plzapytaj@ciniba.edu.pl) albo osobiście w wypożyczalni lub w informatorium na poziomie 0 (Ciniba).

Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za całość sprowadzonych materiałów, dlatego można z nich korzystać wyłącznie w obrębie CINiBA w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą (nie dotyczy to odbitek kserograficznych). Wniosek o ewentualne przedłużenie terminu zwrotu czytelnik powinien złożyć w wypożyczalni, międzybibliotecznej przed jego upływem.

Kontakt: e-mail bgwm@ciniba.edu.pl, telefon 32 786 5123, 32 786 5124