Biblioteczka doktoranta. Metodologia – styl – problemy

Szanowni Państwo,

polecamy Państwa uwadze książkową wystawę tematyczną poświęconą metodologii pracy naukowej, przygotowaną przez dr. hab. Mariusza Frasa, prof. UŚ i bibliotekę.

Wskazane pozycje stanowią podstawowy warsztat pracy naukowca-badacza. Wystawa będzie systematycznie rozwijana i uzupełniana o nowe pozycje. Pomysłodawcy zapraszają wszystkich do współpracy i zgłaszania kolejnych ważnych pozycji naukowych, również tych do zakupu.

Wystawa adresowana jest nie tylko do młodych badaczy, ale także do wszystkich piszących prace naukowe i teksty specjalistyczne. Zachęcamy wszystkich czytelników do odwiedzenia biblioteki, gdzie w gablocie obok wypożyczalni umieściliśmy wybrane z poniższych publikacji w tradycyjnej formie.

Authoring a PhD: how to plan, draft, write, and finish a doctoral thesis or dissertation

Patrick Dunleavy

Houndmills : Palgrave MacMillan, 2003

ISBN 1-4039-0584-3

Książka jest wynikiem wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej autora. Stanowi przejrzysty wykład zagadnień.
Krok po kroku wprowadza studenta studiów doktoranckich w problematykę pisania pracy naukowej, począwszy od formułowania pytań badawczych po ukończenie pracy i przedłożenie jej do oceny naukowej.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/191800747896/dunleavy-patrick/authoring-a-phd?bibFilter=19

Książka dostępna jest również w Bibliotece Cyfrowej UŚ

Howard Saul Becker

Writing for Social Scientists: how to start and finish your thesis, book, or article

Chicago ; London: The University of Chicago Press, 2020

ISBN 978-0-2260-41-322

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192805649786/becker-howard-saul/writing-for-social-scientists?bibFilter=19

Wydany po raz pierwszy dwadzieścia lat temu poradnik znanego socjologa Howarda S. Beckera odniósł wielki sukces komercyjny i stał się ratunkiem dla wielu osób, którym zależało na sprawnym pisaniu tekstów naukowych z różnych dziedzin.

Spis treści

Metodologia pracy naukowej

Jarosław Zieliński

Warszawa : Wydawnictwo Aspra-Jr, 2012

ISBN 978-7545-364-5

Przed przystąpieniem do pisania pracy naukowej – pracy magisterskiej, doktorskiej, artykułu naukowego czy też książki naukowej – konieczne jest zrozumienie sensu całokształtu i składników szeroko pojętej metody naukowej, uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, nawyków do pracy badawczej i pisarskiej. Książka omawia najważniejsze etapy tej drogi, poszerzone o rozważania wielu uczonych o twórczości, publikacjach naukowych i samych naukowcach.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192303618171/zielinski-jaroslaw/metodologia-pracy-naukowej?bibFilter=19

Spis treści

Zasady pisania tekstów naukowych

Prace doktorskie i artykuły

Beata Stępień

Warszawa : PWN, 2016

ISBN 978-83-01-18513-8

W publikacji omówiono podstawowe zasady pisania opracowań naukowych, najważniejsze cechy tekstów oraz reguły zapewniające zastosowanie poprawnej, atrakcyjnej dla Czytelnika formy tekstu. W klarowny sposób zostały omówione także kwestie metodologiczne. Książka zawiera wiele praktycznych wskazówek dla autorów rozpraw doktorskich
i artykułów naukowych, w tym przykłady ilustrujące typowe błędy warsztatowe – metodologiczne i formalne – popełniane przez autorów tekstów naukowych. Autorka inspiruje do dalszych poszukiwań rozwiązań rozwijających kompetencje badawcze lub usprawniających warsztat naukowy.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192705308188/stepien-beata/zasady-pisania-tekstow-naukowych?bibFilter=19

Spis treści

Spór o rozumienie

Bartosz Brożek, Michał Heller, Jerzy Stelmach

Kraków : Copernicus Center Press, 2019

ISBN 978-83-7886-455-4

W „Sporze o rozumienie” Czytelnik znajdzie próbę spojrzenia na rozumienie z trzech różnych perspektyw: filozofii inspirowanej matematyką i fizyką, filozofii uprawianej w kontekście nauk kognitywnych oraz filozofii zakorzenionej w tradycji fenomenologicznej i hermeneutycznej. Autorzy są przekonani, że „zrozumieć rozumienie“, albo przynajmniej przybliżyć się do tego celu, można tylko wtedy, gdy uwzględni się różne punkty widzenia. Zapraszają Czytelnika do dialogu wokół jednej z najbardziej doniosłych zagadek filozoficznych. 

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/193006800720/brozek-bartosz/spor-o-rozumienie?bibFilter=19

Spis treści

Piękny styl

Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku

Steven Pinker

Sopot : Smak Słowa, 2016

ISBN 978-83-64846-25-0

W swojej zajmującej i pouczającej książce Steven Pinker, wybitny kognitywista i lingwista oraz znakomity pisarz, przedstawia nowy pomysł na podręcznik dobrego pisania w XXI wieku. Zamiast narzekać na upadek języka, ubolewać nad tym, co go irytuje, albo powtarzać dogmatyczne nakazy i zakazy autorów poradników sprzed stulecia, Pinker wykorzystuje naukową wiedzę na temat języka i umysłu, aby pomóc czytelnikowi w trudnej sztuce tworzenia przejrzystych spójnych, dobrze napisanych tekstów.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192605158124/pinker-steven/piekny-styl?bibFilter=19

Metodyka pisania prac doktorskich

Tadeusz Mendel

Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contact, 2010

ISBN 978-83-60251-45-4

Celem tego opracowania jest przybliżenie i wyjaśnienie wszystkich problemów związanych z pisaniem rozprawy doktorskiej od strony metodycznej. Chodzi zarówno o zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, o stronę merytoryczną dysertacji doktorskiej i stronę formalną, o tok postępowania w czasie studiów doktoranckich, w czasie publicznej obrony itp. W opracowaniu skorzystano z literatury, która, zdaniem autora, powinna być przez młodego adepta nauki bardziej szczegółowo penetrowana. Na podstawie własnych doświadczeń autora, a przede wszystkim na podstawie wskazanej bibliografii starano się w sposób możliwie krótki, zwięzły, w miarę jasny, czasem nawet uproszczony zaprezentować główne kwestie, które każdy doktorant powinien wiedzieć.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192403901089/mendel-tadeusz/metodyka-pisania-prac-doktorskich?bibFilter=19

Spis treści

Metody prawnicze

Logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka

Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek

Kraków : Wolters Kluwer, 2006

ISBN 83-7444-351-0

Książka stanowi prezentację i krytykę czterech metod, którymi posługuje się praktyka prawnicza, dogmatyka oraz
teoria i filozofia prawa: logiki, analizy, teorii argumentacji oraz hermeneutyki. Obok przedstawienia podstawowych
idei związanych z wymienionymi metodami, cztery eseje zawarte w książce stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o założenia stojące za tymi metodami, granice ich stosowania oraz o ich użyteczność dla praktyki i teorii prawa.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/191800807410/stelmach-jerzy/metody-prawnicze?bibFilter=19

Spis treści

Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej

Prace doktorskie. Prace habilitacyjne

Jerzy Apanowicz

Warszawa : Difin, 2005

ISBN 83-7251-533-6

Książka jest przykładem niewielu prac naukowych, które w kompleksowy sposób wyjaśniają zasady pisania prac doktorskich i habilitacyjnych.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/191800807209/apanowicz-jerzy/metodologiczne-uwarunkowania-pracy-naukowej?bibFilter=19

Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników

Teoria i praktyka

Red. nauk. Hubert Izdebski, Aneta Łazarska

Warszawa : Wolters Kluwer, 2022

ISBN 978-83-8286-276-8

Publikacja zawiera przydatne wskazówki praktyczne i podstawy wiedzy teoretycznej niezbędnej do napisania doktoratu z nauk prawnych. Autorzy w sposób jasny i przejrzysty definiują, czym jest dysertacja doktorska, oraz dokonują analizy pracy badawczej nad nią. Przytaczają również metodologiczne, etyczne i prawne podstawy pracy, której wynikiem jest rozprawa doktorska. Książka jest przeznaczona dla prawników, którzy poszukują wartościowej wiedzy na temat formalnych i merytorycznych wymagań, jakie powinna spełniać dysertacja doktorska.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/193308234293/ksiazka/metodologia-dysertacji-doktorskiej-dla-prawnikow?bibFilter=19

Spis treści

Legal reasoning, writing, and other lawyering skills

Robin Wellford Slocum

New Providence ; San Francisco : LexisNexis, 2011

ISBN 978-1-4224-8156-1

Książka Robina Slocuma to podręcznik dla tych, którzy chcieliby nauczyć się „myśleć jak prawnik”. Starannie wybrany materiał tego kompendium ilustruje proces myślenia, pisania i pracy z klientem kancelarii prawniczej. Książka zawiera szereg praktycznych wskazówek współczesnej praktyki prawnej.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192403912348/slocum-robin-wellford/legal-reasoning-writing-and-other-lawyering-skills?bibFilter=19

Spis treści

Elementy metodyki rozprawy doktorskiej.

Red. nauk. Kazimierz Kuciński

Warszawa : Difin, 2015

ISBN 978-83-7930-618-3

Znajomość metodyki jest szczególnie ważna, gdy zmierza się do przygotowania dzieła podlegającego formalnej ocenie według ściśle ustalonych kryteriów i mającego świadczyć o określonych kompetencjach naukowych jego autora, jak to ma miejsce w przypadku rozpraw doktorskich traktowanych jako narzędzie intelektualnej formacji doktora nauk. Metodyka pisania rozpraw doktorskich ma wiele różnych wątków, z których najważniejsze przedstawia ta książka.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192604613231/ksiazka/elementy-metodyki-rozprawy-doktorskiej?bibFilter=19

Spis treści

Handbook on Legal Methodology

From Objective to Method

Lina Kestemont

Cambridge : Intersentia, 2018

ISBN 978-1-78068-673-8

Brak wyraźnej tradycji metodologicznej prawa w ciągu ostatniej dekady stał się problematyczny, także ze względu na rosnącą współpracę interdyscyplinarną na uniwersytetach. Książka jest swoistym podręcznikiem prawniczego „savoir-faire’u”. W sposób jasny i uporządkowany omawia najistotniejsze metody badawcze wykorzystywane przez prawników w ich pracy zawodowej i naukowej.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192906211974/kestemont-lina/handbook-on-legal-methodology?bibFilter=19

Spis treści

How Leading Lawyers Think

Expert Insights into Judgment and Advocacy

Randall Kiser

Berlin : Springer-Verlag, 2011

ISBN 978-3-642-20483-8

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192303481648/kiser-randall/how-leading-lawyers-think?bibFilter=19

Spis treści:

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.springer-2b8e34b3-b3cb-33a5-8af4-d1debaa95cf5/tab/bContent

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-20484-5

Siedemdziesięciu ośmiu czołowych prawników z Kalifornii i Nowego Jorku opisuje, w jaki sposób oceniają, negocjują
i rozwiązują sprawy sądowe. Adwokaci ci omawiają kluczowe czynniki w ocenie sprawy sądowej i dzielą się skutecznymi strategiami w orzekaniu przedprocesowym, negocjacjach i mediacji. Książka ta, łącząc prawo i psychologię pokazuje, jak wykwalifikowani adwokaci prowadzą sprawy, rozumieją perspektywy przysięgłych, analizują argumenty oraz osiągają wyjątkowe wyniki dla klientów.

Idea and Methods of Legal Research

P. Ishwara Bhat

Online ISBN: 9780199098316

ISBN: 9780199493098

New Delhi : Oxford University Press, 2020

Książka omawia znaczenie, ewolucję i zakres badań prawnych oraz zagadnienia etyki prawnej. Podkreśla analityczne, historyczne, filozoficzne, porównawcze, jakościowe i ilościowe metody badań prawnych. Stanowi kompendium wiedzy dla metodologów prawa.

Dostęp do spisu treści i wybranych rozdziałów

Juristische Methodenlehre

Ernst A. Kramer

Bern : Stämpfli Verlag AG, 2010

ISBN 978-3-7272-8732-9

Książka jest starannie opracowanym przeglądem głównych problemów metodologii prawa sądowego. Napisana została z perspektywy prawa szwajcarskiego, ale uwzględnia również orzecznictwo niemieckie i austriackie.
Jest metodologicznym „Know-how” dla prawników.

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/192203122382/kramer-ernst-a/juristische-methodenlehre?bibFilter=19

Spis treści

Kodeks argumentacyjny dla prawników

Jerzy Stelmach

Kraków: Zakamycze, 2003

ISBN 83-7333-019-4

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/191800791208/stelmach-jerzy/kodeks-argumentacyjny-dla-prawnikow?bibFilter=19

Prace poświęcone problematyce dyskursu prawniczego miały z reguły charakter teoretyczny lub metateoretyczny.
W konsekwencji nie wywarły poważniejszego wpływu na praktykę prawniczą. Ponieważ dużym zainteresowaniem cieszyły się zawsze prace, które proponowały konkretne metody i zasady postępowania, dające się po prostu wykorzystać w dyskursie argumentacyjnym, obecna formuła kodeksu, katalogu zasad i reguł, wydaje się więc w naturalny sposób odpowiadać interpretacyjnym potrzebom. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w literaturze prawniczej nie podjęto nigdy próby napisania kodeksu argumentacyjnego – wszystko zawsze rozpoczynało się
i kończyło na poziomie teoretycznych sporów.

Dostęp do książki w Bibliotece Cyfrowej UŚ

[opisy przygotowane m.in. w oparciu materiałów wydawców]