Bazy danych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do korzystania z wymienionych źródeł elektronicznych:


 

IURA. Źródła prawa dawnego to projekt mający na celu ułatwienie dostępu do źródeł prawa z przeszłości. Jego głównym zamierzeniem jest zamieszczenie w bazie danych krytycznych edycji źródeł prawa.


 

Baza danych z orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, udostępniana do powszechnego wglądu na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Publicznie w Internecie udostępniane są jedynie te orzeczenia, z których usunięto dane osobowe.


 

Druki sejmowe


 

Katalog Biblioteki Narodowej pozwala na przeszukiwanie opisów wszystkich materiałów bibliotecznych, w skład których wchodzą: książki i czasopisma wydawane od XIX wieku do dziś, druki ulotne, starodruki, rękopisy, zbiory muzyczne, dźwiękowe i audiowizualne, publikacje elektroniczne, zbiory kartograficzne, ikonograficzne, bibliologiczne i mikrofilmy, a także opisy artykułów z wybranych czasopism polskich oraz prac zbiorowych.


 

BazEkon – bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych. Baza została umieszczona na platformie Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM i znajduje się w wykazie baz referencyjnych tworzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


 

BazHum to program opracowania, digitalizacji i udostępniania pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych.


 

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.


 

iPSB to internetowa wersja Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego w Krakowie od roku 1935. Oprócz biogramów z PSB w serwisie dostępne są też materiały multimedialne pokazujące realia epoki, kontekst historyczny i kulturowy dotyczący danej postaci.


 

Akademicka Platforma Czasopism jest nowoczesnym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie, obieg informacji, system komunikacji, recenzowanie oraz indeksowanie publikacji. Platforma gromadzi tytuły czasopism z zakresu nauk humanistyczno-społecznych, m.in. etnografii, folklorystyki, literaturoznawstwa, historii, filozofii, polityki, bibliologii, prawa, oraz geografii.


 

Portal Czasopism Naukowych – portal obsługuje i prezentuje obecnie pełną treść ponad 80 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi z całej Polski. Współpraca obejmuje uczelnie wyższe oraz ogólnopolskie towarzystwa naukowe.


 

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – misją RCIN jest ucyfrowienie i jak najszersze upowszechnianie, a także zapewnienie stałego dostępu oraz długoterminowa cyfrowa archiwizacja zasobów nauki, w szczególności piśmiennictwa oraz obiektów i danych naukowych, pochodzących zarówno ze zbiorów bibliotek Partnerów jaki i będących wynikami badań i prac aplikacyjnych prowadzonych w Instytutach tworzących RCIN. Zasoby zdeponowane w RCIN zorganizowane są w kolekcje i podkolekcje tematyczne. Zawartość każdej z nich jest krótko opisana na portalu.